Strona główna na telefon

363. Pojemność cieplna. Cieplny przepływ energii

Dlaczego woda o temperaturze 50 stopni Celsjusza parzy, a powietrze o takiej samej temperaturze nie wywołuje identycznych skutków?

Termodynamika.

Energia wewnętrzna.

Pojemność cieplna.

Cieplny przepływ energii.


Zadanie


Dlaczego woda o temperaturze 50 stopni Celsjusza parzy, a powietrze o takiej samej temperaturze nie wywołuje identycznych skutków?

RozwiązanieCiepło właściwe wody ma wartość około 4200 dżuli na kilogram i kelwin, natomiast powietrze pod stałym ciśnieniem (gaz) 1020 dżuli na kilogram i stopień kelwina.

Powietrze w temperaturze 50 stopni Celsjusza pod ciśnieniom atmosferycznym jest gazem, a woda cieczą. Takie same masy zajmują więc zdecydowanie różne objętości.

Dokonany oszacowania ile razy energia cieplna zgromadzona w ogrzanej wodzie jest większa od energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu o tej samej objętości.

Możemy mówić tylko o oszacowaniu, ponieważ własności cieplne wody i powietrza zmieniają się wraz ze zmianą temperatury.

Zmiany temperatury ciała wpływają również na takie własności jak gęstość ciał (ilość substancji w jednostce objętości).

1. Wyprowadzenie zależności na iloraz ciepła zgromadzonego w dwóch ciałach o tej samej objętości ogrzanych o taki sam przyrost temperatury.(110kB) 1. Wyprowadzenie zależności na iloraz ciepła zgromadzonego w dwóch ciałach o tej samej objętości ogrzanych o taki sam przyrost temperatury.

2. Obliczenia pojemności cieplnej dla wody (w stanie ciekłym) i powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym(146kB) 2. Obliczenia pojemności cieplnej dla wody (w stanie ciekłym) i powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?