Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

363. Pojemność cieplna. Cieplny przepływ energii

Dlaczego woda o temperaturze 50 stopni Celsjusza parzy, a powietrze o takiej samej temperaturze nie wywołuje identycznych skutków?

Termodynamika.

Energia wewnętrzna.

Pojemność cieplna.

Cieplny przepływ energii.


Zadanie


Dlaczego woda o temperaturze 50 stopni Celsjusza parzy, a powietrze o takiej samej temperaturze nie wywołuje identycznych skutków?

RozwiązanieCiepło właściwe wody ma wartość około 4200 dżuli na kilogram i kelwin, natomiast powietrze pod stałym ciśnieniem (gaz) 1020 dżuli na kilogram i stopień kelwina.

Powietrze w temperaturze 50 stopni Celsjusza pod ciśnieniom atmosferycznym jest gazem, a woda cieczą. Takie same masy zajmują więc zdecydowanie różne objętości.

Dokonany oszacowania ile razy energia cieplna zgromadzona w ogrzanej wodzie jest większa od energii cieplnej zgromadzonej w powietrzu o tej samej objętości.

Możemy mówić tylko o oszacowaniu, ponieważ własności cieplne wody i powietrza zmieniają się wraz ze zmianą temperatury.

Zmiany temperatury ciała wpływają również na takie własności jak gęstość ciał (ilość substancji w jednostce objętości).

1. Wyprowadzenie zależności na iloraz ciepła zgromadzonego w dwóch ciałach o tej samej objętości ogrzanych o taki sam przyrost temperatury.(110kB) 1. Wyprowadzenie zależności na iloraz ciepła zgromadzonego w dwóch ciałach o tej samej objętości ogrzanych o taki sam przyrost temperatury.

2. Obliczenia pojemności cieplnej dla wody (w stanie ciekłym) i powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym(146kB) 2. Obliczenia pojemności cieplnej dla wody (w stanie ciekłym) i powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym
Rozpoczęcie działalności na własny rachunek to zawsze ryzyko. Niezależnie od tego czy startujesz na własnych zasobach, czy musisz wziąć kredyt.

Oznacza to, że zawsze trzeba więc zabezpieczyć się. Zabezpieczyć się trzeba przed niepotrzebnym ryzykiem oraz ograniczyć skutki wkalkulowanego ryzyka.

Jednym ze środków ułatwiających zabezpieczenie się jest planowanie. Musi to być planowanie dotyczące konkretnego działania.

Podstawą do planowania jest opracowanie Biznes planu. Brzmi groźnie. Ale takie być nie musi.

Istnieją różne wzorce sporządzania Biznes planu. Istnieją też firmy wykonujące to na zlecenie.
Problem w tym, że wszelkie sensowne informacje będą pochodziły od Ciebie.

Inny problem polega na tym, że Biznes plan ma być dla Ciebie podstawą do planowania operacyjnego. Podstawą do rozliczania się z wykonania lub braku realizacji.

Dobrze więc jest wtedy, gdy Biznes plan znamy i czujemy. Potrafimy wtedy wykorzystać go w działaniu. Będzie czymś do czego można się zawsze odwoływać.

Świetnym wprowadzeniem w problematykę opracowywania Biznes planu jest DARMOWY KURS polecany przez Piotra Majewskiego.

Wypełnij formularz.

tutaj wpisz imię
tutaj wpisz e-mail

Szanuję Twoją prywatność. Nie udostępnię nikomu Twojego adresu. W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt