Strona na telefon

364. Równanie soczewki

Zadanie

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.

Obliczyć:
ogniskową f tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową fw tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.

Optyka geometryczna

Soczewki.

Zdolność skupiająca soczewki.

Równanie soczewki.

Zadanie

Soczewka dwuwypukła cienka jest bryłą wykonaną ze szkła o współczynniku załamania n. Powierzchnie soczewki są częściami powierzchni sferycznych o promieniach r i R.
Obliczyć:
ogniskową tej soczewki umieszczoną w powietrzu;
ogniskową tej soczewki umieszczoną w wodzie o współczynniku załamania n1.

Rozwiązanie

Zastosujemy wzór materiałowy soczewki w dwóch przypadkach
soczewka umieszczona w powietrzu;
soczewka umieszczona w wodzie.

Współczynnik załamania światła w powietrzu przyjmujemy za równy jeden.

(88kB) Zastosujemy wzór materiałowy soczewki w dwóch przypadkach

Soczewka umieszczona w wodzie w wodzie ma dłuższą ogniskową niż ta sama soczewka skupiająca umieszczona w powietrzu.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?