Strona na telefon

371. Pędowa postać drugiej zasady dynamiki

Zadanie


Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.

Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki:
a) siłę F powodującą zmniejszenie tej prędkości.;
b) przyspieszenie a (opóźnienie) ciała;
c) czas t, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).

Mechanika.

Kinematyka.

Przyspieszenie średnie.

Czas ruchu.

Dynamika.

Zasady dynamiki Newtona.

Siła wypadkowa.

Siła tarcia.

Pęd ciała.

Zmiana pędu ciała.

Pędowa postać drugiej zasady dynamiki.

Zadanie


Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.

Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki:
a) siłę powodującą zmniejszenie tej prędkości.;

b) przyspieszenie (opóźnienie) ciała;
c) czas, w ciągu którego działała szukana siła (czas zmiany prędkości).

Pęd jest ważną wielkością dynamiki. Wiąże on masę i prędkość ciała. Jest więc wielkością wektorową. Definiujemy go jako iloczyn masy i prędkości.

Zmiana pędu wynikać może ze zmiany prędkości lub ze zmiany masy ciała albo z równoczesnej zmiany prędkości i masy ciała. Z tego względu druga zasada dynamiki korzystająca z pędu ma szersze zastosowania niż druga zasada dynamiki mówiąca, że przyspieszenie ciała jest równe ilorazowi siły przez masę ciała.

Zastosowanie pojęcia pędu jest ogromne w fizyce, ale nie w życiu praktycznym. Jest to sytuacja niezrozumiała. Widzimy bowiem skutki zderzenia ciał o równych prędkościach a wywołujących różne skutki wynikające z różnicy mas tych ciał. Przykładem jest lot piłki w tenisie ziemnym - osiąga ona prędkości sięgające 100 km na godzinę. Piłka ta uderzając w ścianę nie zostawia widocznych śladów. Jadący z podobna prędkością samochód po uderzeniu w ścianę ulega zniszczeniu, często również ściana ulega zniszczeniu. Skutki są nieporównywalne.

Inną ważną wielkością charakteryzującą ciała znajdujące się w ruchu jest energia kinetyczna tego ciała. Ona również zależy równocześnie od prędkości ciała i od masy ciała. Pojęcie energii kinetycznej jest stosowane nieporównanie częściej w życiu praktycznym.

Być może powodem takiego traktowania pojęcia pędu jest trudność w mierzeniu tej wielkości. Wszelkie pojazdy zmieniają swoją masę (nie tylko kwestia zużywania paliwa w czasie jazdy). Pozycja pojęcia pędu w fizyce jednak pozostaje niepodważalna.

(81kB) Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość

Indeks pojęć fizycznych znajdziesz na FIZYKONIE


FIZYKON - indeks pojęć fizycznych

Przykład


Samochód o masie 20 ton zmniejsza swoją prędkość z wartości 90 km na godzinę do wartości 54 km na godzinę na drodze 200 m.

Jaka siła potrzebna była do takiego zmniejszenia prędkości?

(92kB) Samochód o masie 20 ton zmniejsza swoją prędkość z wartości 90 km na godzinę do wartości 54 km na godzinę na drodze 200 m.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?