Strona na telefon

374. Obliczamy napięcie elektryczne

W ciągu czasu t =1 min przez przewodnik o oporze R=5 omów przepłynęło n=1022 elektronów.
Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika?
Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6·10-19C.

Elektryczność.
Prąd elektryczny.
Natężenie prądu.
Napięcie.
Prawo Ohma.
Oporność.

Do przepływu prądu elektrycznego konieczne jest źródło napięcia (zamiennie mówimy o źródle prądu).

Od wielkości napięcia na biegunach źródła i własności przewodnika zamykającego obwód elektryczny zależy natężenie prądu płynącego w obwodzie.

Ładunek elektryczny jest zawsze wielokrotnością ładunku elementarnego.

Nadmiar elektronów daje ładunek ujemny.

Niedobór elektronów daje ładunek dodatni.

Ładunek elektryczny jest wielkością skwantowaną (dyskretną).

Wartość ładunku elektrycznego można go opisać jako iloczyn liczby naturalnej i jednostkowego ładunku. W zależności od rodzaju nośnika ładunku rozróżniamy ładunku ujemne i dodatnie.

Życiowym przykładem wielkości skwantowanej są ceny - zawsze wyrażone są jako całkowite wielokrotności najmniejszej jednostki - grosza.

Inną wielkością skwantowaną są głosy oddawane przez posłów w Sejmie podczas głosowań - nie ma połowy głosu, zawsze jest ich całkowita ilość.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

W przewodnikach metalicznych prąd elektryczny tworzą elektrony swobodne.

Ilość elektronów przepływających przez przewodnik daje ładunek elektryczny, który przepłynął w przewodniku.

Natężenie prądu to ilość ładunku przepływająca w ciągu jednostki czasu (sekundy). Średnie natężenie prądu elektrycznego obliczyć można dzieląc ładunek przez czas przepływu tego ładunku.

Napięcie przyłożone do końców przewodnika jest warunkiem przepływu prądu elektrycznego w tym przewodniku. Napięcie elektryczne świadczy o istnieniu pola elektrycznego.

Przykład rozwiązania zadania 1


W ciągu czasu t =1 min przez przewodnik o oporze R=5 omów przepłynęło n=1022 elektronów.

Ile wynosiło napięcie między końcami przewodnika?
Ładunek jednego elektronu ma wartość e=1,6·10-19C.

(70kB) Ile  wynosiło napięcie między końcami przewodnika?
FIZYKON - Słowniczek - Napięcie elektryczne

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?