Strona na telefon

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

Dynamika.

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.

Energia kinetyczna

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii.

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała

Energia kinetyczna (jej wartość) zależy od układu odniesienia, w którym opisujemy ruch ciała. Oznacza to, że mówiąc o energii kinetycznej ciała zakładamy jakiś układ odniesienia. Zmieniając układ odniesienia musimy na nowo określić energie kinetyczną ciała.

Jaką wartość ma pierwsza
prędkość kosmiczna dla planety
o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

W zamieszczonych niżej przykładach (rozwiązanych zadaniach) układem odniesienia będzie Ziemia, a dokładniej wybrany punkt powierzchni Ziemi.

(51kB) Energia kinetyczna (jej wartość) zależy od układu odniesienia, w którym opisujemy ruch ciała.

Przykłady odpowiadają obiektom znanym z codziennego doświadczenia.

Dalej obliczymy energię większych obiektów.

Dalej obliczymy energię większych obiektów.

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać

pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.
Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Po zatrzymaniu się samolotu jego energia kinetyczna jest równa zero. Co się stało z tą energią?

Dalej podane są dane dotyczące niektórych samolotów.

Dane te pobrane są ze strony o samolotach. Jaką energię kinetyczną mają te samoloty podczas lotu na trasie, a jaką podczas podchodzenia do lądowania?

Boenig 730-800

Masa: 41 410 kg
Ilość paliwa: 21 320 kg
prędkość wznoszenia: 290 km/h
prędkość lądowania: 260 km/h
prędkość lotu: 840 km/h

Fokker F100


Masa: 25.500 kg
Ilość paliwa: 10 293 kg
prędkość wznoszenia: 268 km/h
prędkość lądowania: 240 km/h
prędkość lotu: 765 km/h

Embraer ERJ145


Masa: 11 840 kg
prędkość lotu: 833 km/h

Boening 737-400


Masa: 34 600 kg
Ilość paliwa: 19 270 kg
Zużycie paliwa: 2 624 kg/h
prędkość wznoszenia: 300 km/h
prędkość lądowania: 230 km/h
prędkość lotu: 800 km/h

Boening 737-700


Masa: 38 100 kg
Ilość paliwa: 21320 kg
prędkość wznoszenia: 290 km/h
prędkość lądowania: 250 km/h
prędkość lotu: 850 km/h

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Kursy i szkolenia na NetCoaching.pl

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać
pozioma niezrównoważona siła o stałej
wartości
F.
Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika, Elektromagnetyzm,     Rzuty,