Strona na telefon

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii

Dynamika.

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.

Energia kinetyczna

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii.

Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała

Energia kinetyczna (jej wartość) zależy od układu odniesienia, w którym opisujemy ruch ciała. Oznacza to, że mówiąc o energii kinetycznej ciała zakładamy jakiś układ odniesienia. Zmieniając układ odniesienia musimy na nowo określić energie kinetyczną ciała.

Jaką wartość ma pierwsza
prędkość kosmiczna dla planety
o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

W zamieszczonych niżej przykładach (rozwiązanych zadaniach) układem odniesienia będzie Ziemia, a dokładniej wybrany punkt powierzchni Ziemi.

(51kB) Energia kinetyczna (jej wartość) zależy od układu odniesienia, w którym opisujemy ruch ciała.

Przykłady odpowiadają obiektom znanym z codziennego doświadczenia.

Dalej obliczymy energię większych obiektów.

Dalej obliczymy energię większych obiektów.

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać

pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.
Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Po zatrzymaniu się samolotu jego energia kinetyczna jest równa zero. Co się stało z tą energią?

Dalej podane są dane dotyczące niektórych samolotów.

Dane te pobrane są ze strony o samolotach. Jaką energię kinetyczną mają te samoloty podczas lotu na trasie, a jaką podczas podchodzenia do lądowania?

Boenig 730-800

Masa: 41 410 kg
Ilość paliwa: 21 320 kg
prędkość wznoszenia: 290 km/h
prędkość lądowania: 260 km/h
prędkość lotu: 840 km/h

Fokker F100


Masa: 25.500 kg
Ilość paliwa: 10 293 kg
prędkość wznoszenia: 268 km/h
prędkość lądowania: 240 km/h
prędkość lotu: 765 km/h

Embraer ERJ145


Masa: 11 840 kg
prędkość lotu: 833 km/h

Boening 737-400


Masa: 34 600 kg
Ilość paliwa: 19 270 kg
Zużycie paliwa: 2 624 kg/h
prędkość wznoszenia: 300 km/h
prędkość lądowania: 230 km/h
prędkość lotu: 800 km/h

Boening 737-700


Masa: 38 100 kg
Ilość paliwa: 21320 kg
prędkość wznoszenia: 290 km/h
prędkość lądowania: 250 km/h
prędkość lotu: 850 km/h

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Kursy i szkolenia na NetCoaching.pl

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać
pozioma niezrównoważona siła o stałej
wartości
F.
Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika, Elektromagnetyzm,     Rzuty,