Strona na telefon

378. Praca i moc prądu elektrycznego.

Żarówkę o mocy P dostosowaną do napięcia U1 chcemy podłączyć do wyższego napięcia U2.
Jaki opornik R3 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?

Elektryczność.

Prąd elektryczny.

Natężenie prądu elektrycznego.

Napięcie jako przyczyna przepływu prądu elektrycznego.
Oporność elektryczna.
Praca prądu elektrycznego.
Moc prądu elektrycznego.
Energia wydzielana na oporze.
Połączenie oporności elektrycznych.

Podstawowe wykorzystanie zjawisk elektryczności to zastosowanie prądu elektrycznego do wywoływania różnych zjawisk.

Podstawowym (powszechnym) zjawiskiem towarzyszącym przepływowi prądu elektrycznego jest zamiana energii elektrycznej na energie wewnętrzną przewodnika. Oznacza tom, że każdy przewodnik przez który płynie prąd elektryczny grzeje się. Od przewodników ogrzewa się otoczenie. Zjawisko to jest powszechne, ale nie zawsze możemy je zauważyć.

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Do swego przepływu ładunki te muszą mieć odpowiednią energię i "drogę". Energię potrzebną do ukierunkowanego przepływu cząstek naładowanych elektrycznie dostarcza źródło napięcia. "Drogę" zapewniają przewodniki. W przypadku przewodników stałych są to metale i węgiel oraz półprzewodniki.

Każdy przewodnik stawia przepływowi prądu elektrycznego opór. Tę własność materiału przewodnika nazywamy opornością elektryczną.

Od przyłożonego do przewodnika napięcia zależy natężenie prądu. Przy dużym napięciu otrzymamy większe natężenie prądu niż przy małym. W przewodniku o małym oporze otrzymamy przy tym samym napięciu większe natężenie prądu niż w przewodniku o dużym oporze.

Własności i prawa prądu elektrycznego wykorzystamy do rozwiązania teoretycznego zadania o znaczeniu praktycznym.

Rozwiązane zadanie


Żarówkę o mocy P dostosowaną do napięcia U1 chcemy podłączyć do wyższego napięcia U2.
Jaki opornik R3 należy połączyć szeregowo z tą żarówką, żeby świeciła ze swoją nominalną mocą i nie uległa "spaleniu"?

Wyprowadzenie zależności na oporność zabezpieczającą i obliczenie wartości szukanych wielkości.(20kB) Wyprowadzenie zależności na oporność zabezpieczającą i obliczenie wartości szukanych wielkości.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?