Strona na telefon

381. Oddziaływania elektryczne. Prawo Coulomba.

Zadanie

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.

Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Elektrostatyka.

Oddziaływania elektryczne.

Prawo Coulomba.

Stała proporcjonalności w prawie Coulomba.


Przykład rozwiązania zadania z elektrostatyki


Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.

Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Wykorzystane wielkości fizyczne i jednostki:


F - siła (elektryczna) - niuton;
q, Q - ładunek elektryczny - kulomb;
r, R - odległość, długość, promień - metr;
k - stała proporcjonalności w prawie Coulomba dla próżni - niuton razy metr do kwadratu podzielić przez kulomb do kwadratu;

Wykorzystane prawa:prawo Coulomba dla ładunków punktowych w próżni;

Założenia:małe rozmiary ciał (punktowe) - w porównaniu z odległością między nimi;

ładunki spoczywają względem siebie;

(41kB) Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F

Jeden z prostszych obwodów przedstawia schemat układu złożonego z przewodów i czterech oporników. Pomijamy rodzaj źródła zasilającego obwód. Wystarczy nam informacja o wartości zasilającego obwód napięcia.
Dane jest napięcie zasilające obwód i wartości oporności włączonych do tego obwodu. Przewody są idealne i nie mają oporności elektrycznej. Możemy więc obliczyć wartości oporności zastępczej (całkowitej) ;
natężenie prądu płynącego w różnych miejscach obwodu (przed rozgałęzieniem i za rozgałęzieniem.

Niech w obwodzie będą oporniki o wartościach kolejno R1=4 omy, R2=6 omów, R3=1 om, R3=12 omów oraz napięcie zasilające obwód równe U=24 wolt.

2. Obliczenie wartości ładunku(41kB) Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Znaki przy ładunkach możemy dobrać, gdy wiemy czy było to przyciąganie czy odpychanie.

Pełną odpowiedź mamy tylko wtedy, gdy interesuje nas wartość ładunku, ale nie jego znak.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?