Strona na telefon

382. Prawo Coulomba dla ładunków punktowych

Zadanie

Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.
Odległość między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów.

Obliczyć siłę działającą
na każde z tych ciał.

Pomijamy siłę oddziaływania grawitacyjnego między tymi ciałami.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Obwód składa się ze źródła napięcia U(źródła siły elektromotorycznej SEM) z oporem wewnętrznym r, przewodów (bez oporu), odbiornika o oporności R.
41. Proste obwody elektryczne

Elektrostatyka.

Prawo Coulomba dla ładunków punktowych.

Kulomb.


ZadanieDwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami o wartości 2 milikulombów.
Odległość między środkami tych ciał jest równa 20 centymetrów.

Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał.

Pomijamy siłę oddziaływania grawitacyjnego między tymi ciałami.

Ciała mają identyczne ładunki, więc ciała te odpychają się.

Kierunki obu sił pokrywają się z prostą przechodzącą przez środki tych ciał.
Zwroty tych sił są skierowane na zewnątrz układu.

Do obliczenia wartości sił wykorzystamy prawo Coulomba w wersji skalarnej.

Określa ono, że wartość siły elektrostatycznego oddziaływania dwóch punktowych ciał naelektryzowanych jest
proporcjonalna do iloczynu ładunków tych ciał
i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między tymi ciałami.


Wykorzystane wielkości fizyczne i ich jednostki:
 • F - siła - niuton (N);


 • q, Q - ładunek elektryczny (C);


 • r - odległość, promień (m);

 • k - stała proporcjonalności w prawie Coulomba (niuton razy metr do kwadratu podzielić przez kulomb do kwadratu);

  Wykorzystane prawa:  prawo Coulomba dla ładunków punktowych;

  Założenia: • odległości między ładunkami są bardzo duże w porównaniu z rozmiarami ciał naładowanych;

 • pomijamy siły oddziaływań grawitacyjnych;

  (82kB) Dwa kuliste ciała o niewielkich rozmiarach naelektryzowane są takimi samymi ładunkami

  W kondensatorze zgromadzony jest ładunek Q=1 mikrokulomb =1μC=10-6C. Czas rozładowania tego kondensatora wyniósł t=20 sekund.
  Jakie było średnie natężenie I prądu?
  (70kB) Obliczyć siłę działającą na każde z tych ciał

  ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

  Zadanie


  Jeden z prostszych obwodów przedstawia schemat układu złożonego z przewodów i czterech oporników. Pomijamy rodzaj źródła zasilającego obwód. Wystarczy nam informacja o wartości zasilającego obwód napięcia.

  Dane jest napięcie zasilające obwód i wartości oporności włączonych do tego obwodu. Przewody są idealne i nie mają oporności elektrycznej. Możemy więc obliczyć wartości oporności zastępczej (całkowitej) ;
  natężenie prądu płynącego w różnych miejscach obwodu (przed rozgałęzieniem i za rozgałęzieniem.

  Niech w obwodzie będą oporniki o wartościach kolejno R1=4 omy, R2=6 omów, R3=1 om, R3=12 omów oraz napięcie zasilające obwód równe U=24 wolt.

  Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

  Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

  Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

  Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

  Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

  Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

  Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

  Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

  Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

  Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  Rozwiązane zadania z kinematyki

  Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

  Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

  Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

  Rozwiązanie

  Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?