Strona na telefon

384. Satelita Ziemi.

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Grawitacja.
Prawo powszechnej grawitacji Newtona.
Stała grawitacji.
Pole grawitacyjne.
Natężenie pola grawitacyjnego.
Masa Ziemi.
Satelita Ziemi.

Fizyka - przykład rozwiązania zadania z grawitacji

Jak zastosować prawo powszechnej grawitacji oraz prawa ruchu jednostajnego po okręgu do ruchu satelity Ziemi?

Ruch ciała w polu grawitacyjnym centralnym.

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Zadanie


Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Założenia:


 1. Ziemia ma kształt kuli;
 2. masa Ziemi ma rozkład o symetrii sferycznej;
 3. promień orbity satelity jest większy od promienia Ziemi;

Prawa i zależności:


 1. prawo powszechnej grawitacji;
 2. definicja wartości natężenia pola grawitacyjnego;
 3. zależność przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu od prędkości i promienia okręgu;
 4. siła dośrodkowa potrzebna do ruchu ciała po okręgu;
 5. siła grawitacji jako źródło siły dośrodkowej w ruchu ciała po okręgu;

Wielkości fizyczne i ich jednostki:


 1. m, M - masa - kilogram;
 2. r, R - promień, odległość od wybranego punktu - metr;
 3. G - stała grawitacji - niuton razy metr do kwadratu podzielić przez kilogram do kwadratu;
 4. γ- natężenie pola grawitacyjnego (wartość) - niuton na kilogram lub metr na sekundę do kwadratu;
 5. ar - przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu - metr na sekundę do kwadratu;
 6. v - prędkość - metr na sekundę;

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r - wyprowadzenie wzoru
Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r - obliczenia

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?