Strona na telefon

384. Satelita Ziemi.

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Grawitacja.
Prawo powszechnej grawitacji Newtona.
Stała grawitacji.
Pole grawitacyjne.
Natężenie pola grawitacyjnego.
Masa Ziemi.
Satelita Ziemi.

Fizyka - przykład rozwiązania zadania z grawitacji

Jak zastosować prawo powszechnej grawitacji oraz prawa ruchu jednostajnego po okręgu do ruchu satelity Ziemi?

Ruch ciała w polu grawitacyjnym centralnym.

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Zadanie


Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

Założenia:


 1. Ziemia ma kształt kuli;
 2. masa Ziemi ma rozkład o symetrii sferycznej;
 3. promień orbity satelity jest większy od promienia Ziemi;

Prawa i zależności:


 1. prawo powszechnej grawitacji;
 2. definicja wartości natężenia pola grawitacyjnego;
 3. zależność przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu od prędkości i promienia okręgu;
 4. siła dośrodkowa potrzebna do ruchu ciała po okręgu;
 5. siła grawitacji jako źródło siły dośrodkowej w ruchu ciała po okręgu;

Wielkości fizyczne i ich jednostki:


 1. m, M - masa - kilogram;
 2. r, R - promień, odległość od wybranego punktu - metr;
 3. G - stała grawitacji - niuton razy metr do kwadratu podzielić przez kilogram do kwadratu;
 4. γ- natężenie pola grawitacyjnego (wartość) - niuton na kilogram lub metr na sekundę do kwadratu;
 5. ar - przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu - metr na sekundę do kwadratu;
 6. v - prędkość - metr na sekundę;

Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r - wyprowadzenie wzoru
Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r - obliczenia

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?