Strona główna na telefon

393. Ruch z tarciem

Zadanie


Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.

Jaką drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?

Dynamika – ruch jednostajnie opóźniony


Tarcie jako siła powodująca hamowanie ciała. Własności siły tarcia.

Tarcie często rozpatrywane jest w kategoriach: DOBRE – ZŁE.

O zjawiskach fizycznych trudno jest obiektywnie mówić oceniając je w sposób stosowany do oceny ludzkiego postępowania.

Zjawiska fizyczne (przyrodnicze) po prostu są i mają specyficzne własności. Nie ma znaczenia (dla zjawisk!) czy się nam one podobają czy nie.

Cała sztuka polega na wykorzystywaniu zespołów zjawisk i własności ciał tak, by naszym celom sprzyjały jedne z nich, a inne udało się skompensować.

Najważniejsze dla nas powinno być zrozumienie zjawisk i własności ciał, by można było to potem stosować i ewentualnie szukać nowych własności ciał i nowych zjawisk.

Od czego zależy, w idealnym przypadku, droga hamowania ciała?
Czy można tą wartością dowolnie manipulować?

Oto zadanie, które daje odpowiedź na to pytanie.

Zadanie


Ciało poruszające się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością o wartości v0 zaczęło hamować pod wpływem stałej siły tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego ciała o podłoże wynosi f.

Jak± drogę ciało przebyło od momentu rozpoczęcia hamowania do zatrzymania się?

Obliczenia wykonaćRozwiązanie


Stała siła tarcia oznacza stałe przyspieszenie (opóźnienie).

Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym.

Ruch ciała trwa do zatrzymania się ciała – prędkość maleje do zera.

Z tego warunku obliczymy czas ruchu od momentu rozpoczęcia hamowania – czas hamowania.

Znając czas ruchu i podane wcześniej własności tego ruchu możemy obliczyć drogę ruchu.
obliczenie wartości drogi hamowania

Jak wyprowadzić wzory na


 • przyspieszenie w ruchu z tarciem
 • czas ruchu opóźnionego
 • drogę w ruchu opóźnionym

  Zaglądamy dalej

  Wyprowadzenie wzoru na opóźnienie i czas hamowania
  Wyprowadzenie wzoru na drogę hamowania

  Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

  Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

  Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

  Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  Rozwiązane zadania z kinematyki

  Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

  Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

  Rozwiązanie

  Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

  Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

  Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?