Strona główna na telefon

395. Przemiana izochoryczna gazu doskonałego

Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.
Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p.

Gaz doskonałyGaz doskonały to idealny model gazu rzeczywistego.

Założenia do modelu gazu doskonałego:
Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.
Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p.

Wykorzystujemy
równanie
stanu
gazu
doskonałego

- równanie Clapeyrona.

(15kB) Równanie stanu gazu doskonałego - równanie Clapeyrona
Gaz ten poddano
przemianie izochorycznej.
W wyniku przemiany gaz ogrzał się do temperatury t1.

Obliczyć ciśnienie gazu p1 po przemianie

Znowu wykorzystamy równanie stanu gazu doskonałego
oraz
warunek dla przemiany izochorycznej - stała objętość gazu.

(14kB) Równanie stanu gazu doskonałego i przemiana izochoryczna

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?