Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

396. Gaz doskonały - przemiany izochoryczna i izobaryczna

Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.
Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p.

Gaz doskonałyGaz doskonały - idealizacja gazów rzeczywistych.

Założenia:  • cząsteczki gazu są kuliste o bardzo małych rozmiarach;

  • cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie;
  • cząsteczki gazu nie oddziałują ze sobą, gdy nie stykają się;

  • cząsteczki oddziałują ze sobą sprężyście tylko przy zderzeniach;

  • cząsteczki odkształcają się idealnie sprężyście.


Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.
Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p.


Wykorzystujemy
równanie
stanu
gazu
doskonałego
Clapeyrona(15kB) Równanie Clapeyrona stanu gazu doskonałego
Gaz ten poddano
przemianie
izochorycznej
.


W wyniku przemiany gaz ogrzał się do temperatury t1 (w stopniach Celsjusza).

Obliczyć ciśnienie gazu p1.

Wykorzystujemy ponownie
równanie
stanu
gazu
doskonałego
Clapeyrona


teraz dla przemiany izochorycznej.

(20kB) Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do przemiany izochorycznej

2. Następnie gaz ten poddano
przemianie
izobarycznej
.


W wyniku tej przemiany gaz ogrzał się do temperatury t2.

Obliczyć objętość gazu
V2.

Teraz wykorzystujemy
równanie
stanu
gazu
doskonałego
Clapeyrona

teraz dla
przemiany izobarycznej.

(15kB) Równanie stanu gazu doskonałego dla przemiany izobarycznej

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt