396. Gaz doskonały - przemiany izochoryczna i izobaryczna

Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.

Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p.

Gaz doskonały

Gaz doskonały - idealizacja gazów rzeczywistych.

Założenia:

cząsteczki gazu są kuliste o bardzo małych rozmiarach;

cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie;

cząsteczki gazu nie oddziałują ze sobą, gdy nie stykają się;

cząsteczki oddziałują ze sobą sprężyście tylko przy zderzeniach;

cząsteczki odkształcają się idealnie sprężyście.

Gaz o masie m zajmuje objętość V w temperaturze t.

Masa molowa gazu jest równa M.

Obliczyć ciśnienie gazu p

Wykorzystujemy

stanu gazu doskonałego Clapeyrona

(15kB) Równanie Clapeyrona stanu gazu doskonałego

Gaz ten poddano przemianie izochorycznej

W wyniku przemiany gaz ogrzał się do temperatury t1 (w stopniach Celsjusza).

Obliczyć ciśnienie gazu p1.

Wykorzystujemy ponownie równanie stanu gazu doskonałego Clapeyrona teraz dla przemiany izochorycznej.

(20kB) Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do przemiany izochorycznej

2. Następnie gaz ten poddano przemianie izobarycznej

W wyniku tej przemiany gaz ogrzał się do temperatury t2.

Obliczyć objętość gazu

V2.

Teraz wykorzystujemy równanie stanu gazu doskonałego Clapeyrona teraz dla przemiany izobarycznej.

(15kB) Równanie stanu gazu doskonałego dla przemiany izobarycznej

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?