Strona na telefon

397. Gaz doskonały - równanie stanu gazu doskonałego

W zbiorniku z ruchomym tłokiem znajduje się 0,006 kg tlenu.
Gaz ten zajmuje objętość 0,002 m3 w temperaturze 270C.
Masa molowa tlenu jest równa 0,032 kg.

Obliczyć ciśnienie gazu w zbiorniku.

Gaz doskonałyGaz doskonały - idealizacja gazów rzeczywistych.

Założenia:
Zadanie


W zbiorniku z ruchomym tłokiem znajduje się 0,006 kg tlenu.
Gaz ten zajmuje objętość 0,002 m3 w temperaturze 270C.
Masa molowa tlenu jest równa 0,032 kg.

Obliczyć ciśnienie gazu w zbiorniku.


RozwiązanieZałożenia:Wykorzystamy równanie stanu gazu doskonałego – równanie Clapeyrona.
W równaniu tym powiązane są ze sobą następujące wielkości charakteryzujące gaz doskonałyDo obliczenia jednego z parametrów charakteryzujących gaz wykorzystamy trzy pozostałe i stała gazową - stosujemy
równanie
stanu
gazu
doskonałego
równanie
Clapeyrona(46kB) Równanie stanu gazu doskonałego - wyznaczanie ciśnienia
Równanie stanu gazu doskonałego możemy wykorzystywać dla gazów rzeczywistych w sytuacji niskich ciśnień i wysokich temperatur.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?