Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

397. Gaz doskonały - równanie stanu gazu doskonałego

W zbiorniku z ruchomym tłokiem znajduje się 0,006 kg tlenu.
Gaz ten zajmuje objętość 0,002 m3 w temperaturze 270C.
Masa molowa tlenu jest równa 0,032 kg.

Obliczyć ciśnienie gazu w zbiorniku.

Gaz doskonałyGaz doskonały - idealizacja gazów rzeczywistych.

Założenia: • cząsteczki gazu są kuliste o bardzo małych rozmiarach;
 • cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie;
 • cząsteczki gazu nie oddziałują ze sobą, gdy nie stykają się;
 • cząsteczki oddziałują ze sobą sprężyście tylko przy zderzeniach;
 • cząsteczki odkształcają się idealnie sprężyście.


Zadanie


W zbiorniku z ruchomym tłokiem znajduje się 0,006 kg tlenu.
Gaz ten zajmuje objętość 0,002 m3 w temperaturze 270C.
Masa molowa tlenu jest równa 0,032 kg.

Obliczyć ciśnienie gazu w zbiorniku.


RozwiązanieZałożenia:  tlen traktujemy jak gaz doskonały (cząsteczki gazu są kuliste, mają bardzo małe rozmiary – pomijane, cząsteczki gazu nie oddziałują ze sobą oprócz chwili zderzenia, cząsteczki gazu poruszają się chaotycznie);
 • dane liczbowe zawarte w zadaniu są dokładne i stałe;
 • zbiornik z gazem jest odizolowany od oddziaływań zewnętrznych.Wykorzystamy równanie stanu gazu doskonałego – równanie Clapeyrona.
W równaniu tym powiązane są ze sobą następujące wielkości charakteryzujące gaz doskonały

 • ciśnienie gazu
 • ilość gazu w molach
 • temperatura bezwzględna gazu
 • objętość gazuDo obliczenia jednego z parametrów charakteryzujących gaz wykorzystamy trzy pozostałe i stała gazową - stosujemy
równanie
stanu
gazu
doskonałego
równanie
Clapeyrona(46kB) Równanie stanu gazu doskonałego - wyznaczanie ciśnienia
Równanie stanu gazu doskonałego możemy wykorzystywać dla gazów rzeczywistych w sytuacji niskich ciśnień i wysokich temperatur.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt