Strona na telefon

403. Jak obliczyć szybkość średnią, gdy dane są wielkości na dwu odcinki ruchu

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.

Pierwszy odcinek - o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.

Drugi odcinek - o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.

Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.

Pierwszy o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasie t1.
Drugi o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.

Obliczyć średnią szybkość samochodu na całej trasie.

Klasyczne zadanie dotyczące szybkości średnich w ruchach jednowymiarowych - po ustalonej trasie

Dalej będziemy używać pojęcia szybkość ale w takich zadaniach często jest używane słowo prędkość.

Zadanie

Samochód przejechał dwa odcinki trasy.

Pierwszy o nieznanej długości s1 przejechał ze stałą szybkością v1 w czasiet1 .

Drugi o znanej długości s2 przejechał z szybkością v2 w nieznanym czasie t2.

Obliczyć średnią szybkość samochodu
na całej trasie.<


daną całkowitą drogę

i całkowity czas ruchu.

Pierwszy odcinek trasy – to droga s1 przebyta ze stałą szybkością v1 w znanym czasie t1.

Droga pierwszego odcinka

(14kB) obliczenie drogi w ruchu jednostajnym

Drugi odcinek - znana droga s2 i znana szybkość v2, nieznany jest czas t2.

Dla drugiego odcinka można obliczyć czas, bo dana jest droga i szybkość.

Czas na drugim odcinku

(15kB) obliczenie czasu ruchu w ruchu jednostajnym

Całkowita droga
to - suma długości obu odcinków.

(11kB) obliczenie całkowitej drogi ruchu

Całkowity czas
to - suma czasów z obu odcinków trasy.

(13kB) obliczenie całkowitego czasu ruchu

Szybkość średnia na całej trasie - iloraz całkowitej drogi przez całkowity czas ruchu.

(24kB) obliczenie szybkości średniej na całej trasie

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm


Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm