Strona na telefon

426. Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej?

Ruch ciała na równi, to przykład ruchu ciała w jednorodnym polu grawitacyjnym (z udziałem jakiejś siły zewnętrznej lub bez jej udziału).

Zadanie

Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α (alfa).

spółczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.

Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) a powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.

Obliczyć wartość siły zewnętrznej F, która powodowała ten ruch.

Etapy rozwiązania zadania

wynik końcowy - siła zewnętrzna

Siły działające na ciało znajdujące się na równi

Rozkład sił działających na ciało znajdujące się na równi

Równia pochyła - rozkład sił na równi. Ruch ciała na równi.

Ruch jednostajny ciała wzdłuż równi - zadanie.

Jakie siły występują, gdy ciało porusza się po równi pochyłej w jednorodnym polu grawitacyjnym?

Przykład zadania z ruchem ciała po równi uwzględniającego istnienie tarcia


Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia α.
Współczynnik tarcia kinetycznego między ciałem i równią jest równy f.

Zakładamy, że równia i ciało są idealnie sprężyste (nie uginają się) – powierzchnia równi jest częścią płaszczyzny.

Obliczyć wartość siły zewnętrznej, która powodowała ten ruch.

Czym jest ta siła, jakie są jej cechy?
Ruch jednostajny ciał wzdłuż równi
Powrót do treści zadania

Rozwiązanie zadania


Zakładamy, że znajdujemy się w układzie inercjalnym - spełniona jest pierwsza zasada dynamiki (zasada bezwładności).
Ruch ciała jest ruchem prostoliniowym jednostajnym, czyli wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero.

Siły działające na ciało na równi


Na ciało znajdujące się na równi działają cztery siły:
Ruch jednostajny ciał wzdłuż równi
Powrót do treści zadania

SiłySiła zewnętrzna:Rozkładamy siłę ciężaru ciała na:Rozkład sił na równi


Otrzymujemy teraz pięć sił (pomijamy siłę ciężaru):
Ruch jednostajny ciał wzdłuż równi
Powrót do treści zadania

SiłyNa takiej równi:


.

Otrzymujemy dwie grupy sił:Siły działające prostopadle do równi to:Siły te mają:
Siły działające prostopadle do równi równoważą się – ich wypadkowa jest równa zero.

Siły działające wzdłuż równi to:Siły działające wzdłuż równi mają:Siły działające wzdłuż równi możemy więc dodać skalarnie – wartość siły zewnętrznej równa jest sumie wartości siły tarcia i siły zsuwającej.

Wynik końcowy


Siła tarcia ma wartość równą iloczynowi siły nacisku i współczynnika tarcia kinetycznego.

T=f mg cos α

Fz=mg sin α

F=mg sin α+f mg cos α


Ruch jednostajny ciał wzdłuż równi
Powrót do treści zadania

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?