Strona na telefon

428. Prędkości elektronu w atomie wodoru

Własności atomu wodoru według modelu Bohra.

Jakie wartości przyjmuje energia elektronu w atomie wodoru?

Więcej
Energia elektronu w atomie wodoru na różnych orbitach

Ważne pojęcia wykorzystane dalej

Atom wodoru, model Bohra.
Model atomu Bohra,
postulaty Bohra,
skwantowanie momentu pędu,
skwantowanie energii,
stan stacjonarny,
stan podstawowy,
stan wzbudzony,
emisja energii,
pochłoniecie energii

Atom wodoru według modelu Bohra – jądro w środku atomu i wokół jądra krąży elektron.
Jądrem atomu wodoru jest proton.

Elektron utrzymywany jest na orbicie w kształcie okręgu przez siły elektrycznego oddziaływania elektronu i protonu. Siła grawitacji jest niezmiernie mała w porównaniu z siła elektryczną.

Wyrażenia opisujące własności atomu są rozwiązaniami równań na siłę utrzymującą elektron w ruchu po okręgu i postulatu Bohra o skwantowanie momentu pędu elektronu.

Z równań tych wynikają wyrażenia na promień atomu wodoru (orbitę elektronu) i prędkość elektronu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru czyli orbita, po której porusza się elektron, może przyjmować tylko pewne wartości, które zależą od numeru orbity.

Atom znajdujący się w stanie podstawowym to atom, w którym elektron porusza się po pierwszej orbicie.

Atom znajduje się w stanie wzbudzonym, gdy elektron znajduje się na wyższej orbicie.

Przejście na wyższą orbitę wymaga pochłonięcia energii przez elektron.

Przejście na orbitę niższą powoduje emisję energii.

Elektron może znajdować się tylko na orbitach określonych przez dopuszczalne wartości energii elektronu w atomie wodoru.

Prędkość elektronu zależy od orbity na której się elektron znajduje.

Orbity określamy przez podanie liczby naturalnej większej od zera.
Najbliżej jądra znajduje się orbita o numerze jeden n = 1.

Prędkość elektronu na pierwszej orbicie jest równa około 2200 kilometrów na sekundę.

Prędkość na drugiej orbicie jest dwa razy mniejsza niż na orbicie pierwszej.

Na trzeciej orbicie prędkość jest trzy razy mniejsza niż na orbicie pierwszej.

(22kB) Fizyka. Budowa atomu wodoru Bohra. Prędkości elektronu na orbitachJakie wartości przyjmuje energia elektronu w atomie wodoru?

Więcej
Energia elektronu w atomie wodoru na różnych orbitach

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?