Strona główna na komputer

429. Energia całkowita, kinetyczna i potencjalna w atomie wodoru Bohra

Całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest sumą energii kinetycznej elektronu i energii potencjalnej elektrostatycznego oddziaływania elektronu i protonu.

Model wodoru według Nielsa Bohra. Energia kinetyczna i energia potencjalna elektronu w atomie wodoru.

Atom wodoru, model Bohra. Model atomu Bohra, postulat Bohra, skwantowanie momentu pędu, skwantowanie energii, stan stacjonarny, stan podstawowy, stan wzbudzony, emisja energii, pochłoniecie energii

Ważne pojęcia teorii atomu:

Atom wodoru – najmniejsza część pierwiastka, najprostszy atom podstawowego izotopu wodoru:

model Bohra – opis atomu zaproponowany przez Nielsa Bohra, wprowadził nowe koncepcje;

model atomu Bohra – matematyczny opis atomu zaproponowany przez Bohra,

postulaty Bohra – nowe propozycje Bohra dotyczące własności atomu (energii emitowanej przez atom i momentu pędu elektronu) ,

skwantowanie momentu pędu – postulat Bohra mówiący o tym, że moment pędu elektronu w atomie przyjmuje tylko określone wartości;

skwantowanie energii – postulat mówiący, że atom może emitować tylko określone porcje energii;

stan stacjonarny – stan w którym energia atomu jest stała,

stan podstawowy – stan atomu, w którym elektron znajduje się na najbliższej orbicie;

stan wzbudzony – stan atomu, w którym elektron znajduje się na wyższej orbicie (dalej od jądra);

emisja energii – wysłanie energii przez atom w formie kwantu światła;

pochłoniecie energii – pobranie energii przez atom.


Atom wodoru według modelu Bohra jest bardzo prosty. Atom taki ma jądro w środku atomu a wokół jądra krąży elektron.

Jądrem atomu wodoru jest proton.
Istnieją też izotopy wodoru – deuter i tryt. Atomy deuteru mają jądro składające się z protonu i neutronu a tryt ma jądro zawierające dwa neutronu i jeden proton.

Wyrażenia opisujące własności atomu są rozwiązaniami równań na siłę utrzymującą elektron w ruchu po okręgu i postulatu Bohra o skwantowanie momentu pędu elektronu.

Z równań tych wynikają wyrażenia na promień atomu wodoru (orbitę elektronu) i prędkość elektronu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru czyli orbita, po której porusza się elektron, może przyjmować tylko pewne określone wartości. Wartości promienia orbity elektronu zależą od numeru orbity.

Atom znajdujący się w stanie podstawowym to atom, w którym elektron porusza się po pierwszej orbicie. Nie jest możliwa bliższa orbita.

Atom znajduje się w stanie wzbudzonym, gdy elektron znajduje się na wyższej orbicie niż pierwsza.

Przejście na każdą wyższą orbitę wymaga pochłonięcia energii przez elektron.

Przejście na każdą orbitę niższą powoduje emisję energii przez atom.

Elektron może znajdować się tylko na orbitach określonych przez dopuszczalne wartości energii elektronu w atomie wodoru. Energia ta jest określona.

Prędkość elektronu na orbicie zależy od orbity na której się elektron znajduje.

Orbity określamy przez podanie liczby naturalnej większej od zera.
Najbliżej jądra znajduje się orbita o numerze jeden n = 1.

Całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest sumą energii kinetycznej elektronu i energii potencjalnej elektrostatycznego oddziaływania elektronu i protonu.

Energia całkowita elektronu w atomie jest ujemna. Oznacza to, że do rozdzielenia elektronu i protonu jest potrzebna praca zewnętrzna czyli energia z zewnątrz atomu.

Energia kinetyczna jest zawsze dodatnia. Energia całkowita jest ujemna. Oznacza to, że ujemna musi być energia potencjalna elektrycznego oddziaływania elektronu i protonu.

Energia potencjalna elektronu w atomie wodoru jest równa podwojonej energii kinetycznej ze znakiem minus.

Oznacza to, że całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest równa energii kinetycznej ze znakiem minus.

(47kB)  Fizyka. Atom wodoru według Bohra. Energia kinetyczna elektronu. Energia potencjalna elektronu. Energia całkowita elektronu.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?