Strona na telefon

431. Model atomu wodoru. Energia emitowana przez atom. Energia pochłaniana przez atom.

Model atomu wodoru według Nielsa Bohra.
Emitowany foton ma energię równą różnicy energii między poszczególnymi stanami.
Elektron przechodzący z orbity drugiej na pierwszą ma energię równą różnicy energii elektronu na orbicie drugiej i energii na orbicie pierwszej.

Energia przejścia.
Energia emitowana przez atom.
Energia pochłaniana przez atom.


Atom wodoru, model Bohra.

Model atomu Bohra,

postulat Bohra,

skwantowanie momentu pędu,

skwantowanie energii,

stan stacjonarny,

stan podstawowy,

stan wzbudzony,

emisja energii,

pochłoniecie energii


Ważne pojęcia teorii atomu:
Atom wodoru według modelu Bohra ma jądro w środku atomu a wokół niego krąży elektron.

Jądrem atomu wodoru jest proton. Istnieją też izotopy wodoru – deuter i tryt. Atomy deuteru mają jądro składające się z protonu i neutronu a tryt ma jądro zawierające dwa neutronu i jeden proton.

Wyrażenia opisujące własności atomu są rozwiązaniami równań na siłę utrzymującą elektron w ruchu po okręgu i postulatu Bohra o skwantowanie momentu pędu elektronu.

Z równań tych wynikają wyrażenia na promień atomu wodoru (orbitę elektronu) i prędkość elektronu w atomie wodoru.

Promień atomu wodoru czyli orbita, po której porusza się elektron, może przyjmować tylko pewne określone wartości. Wartości promienia orbity elektronu zależą od numeru orbity.

Atom znajdujący się w stanie podstawowym to atom, w którym elektron porusza się po pierwszej orbicie. Nie jest możliwa bliższa orbita.

Atom znajduje się w stanie wzbudzonym, gdy elektron znajduje się na wyższej orbicie niż pierwsza.

Przejście na każdą wyższą orbitę wymaga pochłonięcia energii przez elektron.

Przejście na każdą orbitę niższą powoduje emisję energii przez atom.

Elektron może znajdować się tylko na orbitach określonych przez dopuszczalne wartości energii elektronu w atomie wodoru. Energia ta jest określona.

Prędkość elektronu na orbicie zależy od orbity na której się elektron znajduje.

Orbity określamy przez podanie liczby naturalnej większej od zera.
Najbliżej jądra znajduje się orbita o numerze jeden n=1.

Całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest sumą energii kinetycznej elektronu i energii potencjalnej elektrostatycznego oddziaływania elektronu i protonu.

Energia całkowita elektronu w atomie jest ujemna. Oznacza to, że do rozdzielenia elektronu i protonu jest potrzebna praca zewnętrzna czyli energia z zewnątrz atomu.

Energia kinetyczna jest zawsze dodatnia. Energia całkowita jest ujemna. Oznacza to, że ujemna musi być energia potencjalna elektrycznego oddziaływania elektronu i protonu.

Energia potencjalna elektronu w atomie wodoru jest równa podwojonej energii kinetycznej ze znakiem minus.

Oznacza to, że całkowita energia elektronu w atomie wodoru jest równa energii kinetycznej ze znakiem minus.

Emisja energii z atomu następuje w postaci kwantów energii określonych przez różnicę energii między stanem wzbudzonym a stanem końcowym.

Elektron w stanie podstawowym ma energię równą -13,6 elektronowolta. Jeden elektronowolt to energia uzyskiwana przez elektron rozpędzany napięciem jednego wolta.

Jeden elektronowolt równy jest 1,6· 10-19 dżula.

Energia elektronu na kolejnych orbitach jest równa energii w stanie podstawowym podzielonej przez kwadrat numeru orbity.

Na drugiej orbicie elektron ma energię równą energii w stanie podstawowym podzielonej przez cztery.

Na trzeciej orbicie elektron ma energię równą energii w stanie podstawowym podzielonej przez dziewięć.

Emitowany foton ma energię równą różnicy energii między poszczególnymi stanami.
Elektron przechodzący z orbity drugiej na pierwszą ma energię równą różnicy energii elektronu na orbicie drugiej i energii na orbicie pierwszej.

(36kB)Model atomu Bohra. Energia przejścia w atomie. Energia emitowana przez atom. Energia pochłaniana przez atom


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?