433. Spis treści fizyka.biz

Strona na telefon

433. Spis zawartości fizyka.biz

2. Jak obliczyć wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemi i Księżyca?

3. Obliczenie wartości siły, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie Ziemia i Księżyc.

9. Obliczenie wartości kwantu promieniowania (energii fotonu), gdy znana jest częstotliwość promieniowania (fali elektromagnetycznej).

10. Przykład rozwiązania zadania dla zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.

11. Dynamika - tarcie
Ruch z uwzględnieniem tarcia. Zatrzymanie się parowozu po wstrzymaniu dopływu pary. Ruch po poziomym torze. Ruch jednostajnie opóźniony. Stała siła hamująca. Obliczenie odległości. Wyprowadzenie wzoru. Obliczenie wartości.

13. Prędkości w przyrodzie
Wybrane prędkości w przyrodzie i technice. Ruch jest podstawowym zjawiskiem w przyrodzie - jakie wartości ma prędkość w pospolitych zjawiskach?

14. Mechanika - podstawa fizyki
Mechanika jako dział fizyki.Kinematyka dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu.Dynamika dział mechaniki umożliwiający wytłumaczenie dlaczego ruch ciała ma obserwowane własności. Opis ruchu w wybranym układzie odniesienia.

15. Skala termometryczna Celsjusza
Skala termometryczna Celsjusza, termometr, temperatura

16. Soczewka cienka
Rozwiązane zadanie z optyki geometrycznej. Soczewka cienka. Równanie soczewki cienkiej. Wielkości charakteryzujące soczewkę.

17. Soczewki
Soczewki, filtry optyczne, soczewki kwarcowe, soczewki szklane

19. Przykład wykorzystania ciśnienia gazów i prawa grawitacji do obliczenia masy atmosfery ziemskiej.

20. Fale, ogólne wiadomości o falach, właściwości fal, wielkości opisujące ruch falowy

22. Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi. Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.

23. Prędkość średnia
Prędkość średnia - zadanie z rozwiązanie, cała droga złożona z trzech odcinków

24. Światło - zadania
Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona.
Na siatkę dyfrakcyjną zawierającą N = 400 rys na długości x = 1 mm, pada prostopadle monochromatyczne światło o długości fali ...

26. Atom - atomowa budowa materii
Atom - atomowa budowa materii, atom wodoru według Nielsa Bohra. Trudności w sformułowaniu modelu i trudności wynikające z modelu Bohra.

27. Atom wodoru Bohra
Atom wodoru Bohra. Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru. Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

28. Rozmiary atomów
Rozmiary atomów, cząsteczka, pomiar, obliczenia, liczba Avogadra,

29. Rzut ukośny w górę
Mechanika - kinematyka, Rzut ukośny w górę. Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.
Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe obliczyć: ...

30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Maksymalna energia kinetyczna i maksymalna prędkość fotoelektronów


31. Zjawisko Comptona
Zjawisko Comptona - rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na elektronach lekkich atomów.
Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o większej znanej długości.
Obliczyć energię i pęd fotonu promieniowania padającego.

32. Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego
Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego - obliczanie energii kwantu promieniowania elektromagnetycznego o różnych długościach (częstotliwościach)

33. Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego
Kwantowy charakter promieniowania elektromagnetycznego, kwant, Planck, częstotliwość. Energie dla wybranych częstotliwości fal elektromagnetycznych.

34. Czas
Czas, pomiar czasu

35. Magnetyczne właściwości substancji
Magnetyczne właściwości substancji. Substancje umieszczone w polu magnetycznym wykazują różne właściwości. Własności magnetyczne substancji wynikają z właściwości elektronów znajdujących się w atomach tworzących molekuły substancji.

37. Podstawy dynamiki
Podstawy dynamiki. Pojęcie oddziaływania między ciałami jest jednym z podstawowych pojęć fizyki. Pojęcie to ma znaczenie też w praktyce dnia codziennego.
Jedyną możliwością by na ciało nie działały żadne siły jest umieszczenie tego ciała daleko od innych ciał.

40. Elektryczność
Elektryczność, obwody prądu stałego. Obwody proste - jednooczkowe. Oczko to obwód złożony ze źródła napięcia, przewodów (bez oporu) i odbiornika bezindukcyjnego (o stałej oporności omowej).

41. Proste obwody elektryczne
Proste obwody elektryczne, natężenie prądu, napięcie elektryczne, bateria, prawo Ohma, prawo Kirchhoffa.
Najprostszym obwodem prądu stałego jest układ złożony z:
- baterii (źródła siły elektromotorycznej SEM),
- przewodów i
- odbiornika.

44. Ruch z tarciem - zadanie
Ruch z tarciem - zadanie.
Tocząca się kulka o masie 200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość 30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi 3 N. Jaka była prędkość kuli w chwili uderzenia o klocek.

45. Grawitacja - zadanie
Grawitacja - zadanie, kiedy ciało na planecie nie będzie ważyć?
Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.

46. Praca - moc - energia
Praca - moc - energia.
Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc 800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy.
Oblicz wartość siły napędowej silników, jeżeli elektrowóz jedzie po poziomym torze z prędkością 20 m/s.

47. Prąd elektryczny - praca
Praca prądu elektrycznego, moc prądu elektrycznego, natężenie prądu elektrycznego, napięcie elektryczne, oporność elektryczna

49. Termodynamika - nauka o cieple
Termodynamika - nauka o cieple. Jednym z podstawowych pojęć termodynamik jest temperatura i termometr. Powszechnie stosowana jest skala Celsjusza.

50. Ziemia i Układ Słoneczny
Ziemia i Układ Słoneczny. Linki do stron.

51. Atom i jądro atomowe
Atom i jądro atomowe

52. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

58. Działy fizyki
Działy fizyki - podział szkolny


61. Ruch z tarciem
Ruch z tarciem jako czynnikiem hamującym (zatrzymującym ciało).
Jak obliczyć drogę przebytą przez rozpędzone ciało?


63. Efekt fotoelektryczny
Efekt fotoelektryczny

65. Atom wodoru wedłu Bohra
Model atomu wodoru Nielsa Bohra
poziomy energetyczne

67. Ruch planet - prawa Keplera
Ruch planet - prawa Keplera, prawo powszechnej grawitacji

68. Model atomu Bohra - energia całkowita
Model atomu Bohra - energia całkowita, energia potencjalna, energia kinetyczna, oddziaływania elektryczne

69. Model atomu Bohra - emitowane fale
Model atomu Bohra - emitowane fale, częstotliwości i długości fal, zakresy fal emitowanych przez atom wodoru

70. Model atomu Bohra - seria Bracketta
Jak model atomu Bohra wyjaśnia emisję światła czyli fal elektromagnetycznych?
Seria Bracketta.

71. Masa Słońca
Jak w prosty sposób, korzystając z danych obserwacyjnych i znajomości stałej grawitacji, można wyznaczyć masę Słońca?


72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra
Model atomu wodoru według Nielsa Bohra
Energia atomu, energia elektronu w atomie

73. Grawitacja i układ Słoneczny
Grawitacja i układ Słoneczny, orbity planet, masa Słońca, prawo powszechnej grawitacji

75. Kłopoty z fizyką
Kłopoty z uczeniem się fizyki. Jak im zaradzić?

76. Jak uczyć się fizyki? I nie tylko fizyki.
Jak uczyć się fizyki? Kreatywność w uczeniu się fizyki i nie tylko fizyki.

77. Kształcenie umiejętności szybkiego czytania
Kształcenie umiejętności szybkiego czytania jest jednym z ważniejszych elementów szybkiego uczenia się.

78. Obliczenia numeryczne - cyfry znaczące
Obliczenia numeryczne - cyfry znaczące. Czym są cyfra znaczące? Ile cyfr zostawiamy w wyniku obliczeń?

80. Przyspieszanie protonu
Przyspieszanie protonu stałym napięciem. Prędkość i energia uzyskane przez proton.

81. Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd
Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd

82. Matematyka i życie
Matematyka i życie. Do czego może być potrzebna matematyka w codziennym życiu?

83. Politycy i nauka
Politycy i nauka. Dlaczego politycy muszą znać podstawy nauk przyrodniczych i technicznych?
Dlaczego politycy odpowiadają za błędy popełnione w inwestowaniu?

84. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - spis
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Wzór Einsteina-Millikena. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym. Prędkość fotoelektronów. Energia kinetyczna fotoelektronów. Częstotliwość graniczna.

85. Rozpad promieniotwórczy
Rozpad promieniotwórczy. Energia rozpadu. Promieniowanie beta.

86. Ćwiczenie kreatywności
Ćwiczenie kreatywności. Jak ćwiczyć swoją kreatywność w rozwiązywaniu różnych problemów?

87. Fizyka i życie codzienne
Fizyka i życie codzienne. Dlaczego wiedza z fizyki jest niezbędna dla ludzi pełniących funkcje publiczne?

88. Natężenie dźwięku
Natężenie dźwięku, fala akustyczna,

89. Poziom natężenia dźwięku
Poziom natężenia dźwięku, fala, energia, fala akustyczna

90. Skala dźwięków - równomiernie temperowana
Skala dźwięków - równomiernie temperowana. Wrażliwość ucha a własności fizyczne fali akustycznej.

91. Akustyka
Akustyka, dźwięk, energia, fala

92. Skala dźwięków - zadanie
Skala dźwięków - zadanie. Częstotliwości poszczególnych dźwięków muzycznych.

93. Kondensator płaski
Kondensator płaski, pojemność elektryczna, stała dielektryczna próżni, farad

94. Ciało o zerowym ciężarze
Ciało o zerowym ciężarze. Jak szybko musi obracać się planeta, by waga pokazała ciężar równy zero?

95. Wielkości fizyczne
Wielkości fizyczne. Przykłady wielkości fizycznych.

96. Dźwięk – natężenie dźwięku - zadanie 1
Dźwięk – natężenie dźwięku - zadanie. Jakie jest natężenie dźwięku? Jaki jest poziom natężenia dźwięku?

97. Dźwięk – natężenie dźwięku - zadanie 2
Dźwięk – natężenie dźwięku - zadanie 2. Natężenie dźwięku w ustalonym punkcie przestrzeni dla idealnego źródła dźwięku.

98. Zasada zachowania pędu - działo i pocisk
Jak wykorzystać zasadę zachowania pędu do rozwiązania zadania z odrzutem działa po wystrzale?

99. Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk
Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk. Skąd bierze się odrzut działa przy wystrzale?

100. Prąd elektryczny stały
Prąd elektryczny stały, obwody prądu stałego, elektryka. Dlaczego pojęcia i zasady fizyki prostych obwodów elektrycznych są ważne w praktycznych zastosowaniach?

101. Prawo Coulomba
Prawo Coulomba jako praktyczne przybliżenie rzeczywistych oddziaływań ciał naelektryzowanych.

102. Elektryzowanie i nie tylko - doświadczenia
Elektryzowanie i nie tylko - doświadczenia. Dlaczego doświadczalne poznawanie przyrody jest tak ważne?

103. Akumulator
Akumulator jako jedno z podstawowych źródeł energii elektrycznej. Elektrolit w akumulatorze.

104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie
Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie. Indukcja elektromagnetyczna jest podstawą działania wielu urządzeń praktycznych (transformatory, prądnice, alternatory, radioodbiorniki).

105. Ksenonowe źródła światła
Ksenonowe źródła światła. Rodzaje źródeł światła. Żarówki.

107. Czujniki w samochodzie
Czujniki w samochodzie. Czujniki temperatury. Czujniki cofania.

108. Tarcie
Fizyka Jamnika - tarcie - teoria. Tarcie występuje zawsze, gdy dwa ciała stykające się ze sobą poruszają się względem siebie lub na jedno z nich działa siła styczna do powierzchni styku.

109. Dynamika
Dynamika

110. Astrofizyka
Astrofizyka. Jakie mogą być skutki oddziaływań grawitacyjnych w skali galaktyk?

111. Podczerwień
Podczerwień jest podstawą działania wielu urządzeń - lasery, piloty do urządzeń elektronicznych, noktowizory, czujniki.

112. Kinematyka - testy
Daktik Rubikon - kinematyka - testy. Jak sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości z kinematyki.

113. Korepetycje
Korepetycje. Kiedy korepetycje są potrzebne? Kiedy korepetycje są szkodliwe?

114. Jak uczyć się
Jak uczyć się? Jak uczyć się szybko, skutecznie i bez stresów?

115. Elektrostatyka
Elektrostatyka, prawo Coulomba. Kondensator.

116. Fizyka atomowa
Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.

117. Samochód i fizyka
Samochód i fizyka. Zjawiska fizyczne zachodzące w samochodzie i w związku z ruchem samochodu. Prawa fizyczne i inne prawa przyrody oraz techniki. Urządzenia znajdujące się w samochodzie i fizyczne podstawy ich działania.


118. Soczewki grawitacyjne
Soczewki grawitacyjne, mikrosoczewkowanie grawitacyjne, układy planetarne pozasłoneczne

119. Ubezpieczenia
Ubezpieczenia wzajemne jako jedna z form ubezpieczeń rozwijających się we współczesnych społeczeństwach.

120. Ruch z tarciem - przemiany energii
Ruch z tarciem - przemiany energii

120. Dynamika. Ruch z tarciem. Przemiany energii
Klocek spoczywa na poziomym stole w laboratorium znajdującym się na Ziemi.
Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.

121. Energia Słońca
Energia Słońca. Energia docierająca do ogniw satelity Ziemi. Energia docierająca ze Słońca do atmosfery ziemskiej. Energia emitowana przez Słońce. Zmiana masy Słońca w energię. Wyprowadzenie wzorów. Obliczenie wartości.

122. Załamanie światła
Załamanie światła - metody pomiaru współczynnika załamania światła przez ośrodek materialny.

123. Korepetycje
Kiedy korepetycje są potrzebne?
Kiedy korepetycje mogą być szkodliwe?

124. Energia Słońca - zadania
Energia Słońca - zadania,

141. Jak napisać referat?
Jak napisać referat: Praktyczne znaczenie badań asteroidów.

125. Energia fal akustycznych
Energia fal akustycznych

126. Termodynamika - wstęp
Kinetyczno-molekularna teoria gazów

127. Termodynamika - podstawy
Termodynamika - podstawy, przemiany gazowe

128. Zjawiska optyczne w atmosferze
Zjawiska optyczne w atmosferze

129. Optyka
Optyka

130. Układ Słoneczny - wymiary
Układ Słoneczny - wymiary

131. Natężenie światła docierającego do Wenus
Natężenie światła docierającego do Wenus

132. Gaz doskonały - energia wewnętrzna
Gaz doskonały - energia wewnętrzna, oddziaływanie, budowa, cząstka, cząsteczka, molekuła, korpuskuła, stała, mol, Kelwin, Avogadro, liczba

133. Gaz doskonały - energia wewnętrzna
Gaz doskonały - energia wewnętrzna, oddziaływanie, budowa, cząstka, cząsteczka, molekuła, korpuskuła, stała, mol, Kelwin, Avogadro, liczba

134. Siatka dyfrakcyjna - kąt odchylenia
Co to jest siatka dyfrakcyjna? Kąt odchylenia promienia przechodzącego. Dyfrakcja na krawędzi szczeliny. Interferencja światła. Obliczenie kąta odchylenia dla pierwszego prążka. Wyprowadzenie wzoru i obliczenie wartości.

135. Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek
Siatka dyfrakcyjna - drugi prążek, dyfrakcja, interferencja, światło, siatka, długość, fala,

136. Tematy prac opisowych - znaczenie praktyczne badań
Tematy prac opisowych - znaczenie praktyczne badań, fizyka w praktyce

137. Tematy prac opisowych - zjawiska i prawa
Tematy prac opisowych - zjawiska i prawa
fizyka w praktyce

138. Termodynamika
Termodynamika - wykaz stron na witrynie. Własności gazów, przemiana izochoryczna, teoria kinetyczno-molekularna, energia wewnętrzna gazu doskonałego

139. Fizyka na wakacje
Fizyka na wakacje - dlaczego możemy rowerem jeździć? Jakie zjawiska występuje w trakcie jazdy rowerem? jakie prawa przyrody opisują jazdę rowerem?

140. Ruch przyspieszony jednostajnie
Ruch przyspieszony jednostajnie

142. Fizyka metra
Fizyka metra - jak napisać referat, poszukiwanie informacji do zagadnienia "fizyka metra"

143. Natężenie dźwięku - zadanie
Natężenie dźwięku - zadanie. Obliczenie natężenia dźwięku w przypadku symetrii sferycznej (kulistej) emisji i rozprzestrzeniania sie dźwięku. Wyprowadzenie wzorów na wartość natężenia dźwięku w zależności od położenia punktu.

144. Natężenie dźwięku - obliczenia
Poziom natężenia dźwięku - obliczenia w decybelach. Przeliczanie wartości natężenia dźwięku w watach na metr kwadratowy na poziom natężenia dźwięku w decybelach. Obliczanie logarytmów.

145. Ruch opóźniony - zadanie
Ruch opóźniony - zadanie. Obliczenie pracy sił hamujących (tarcia i oporów ruchu). Obliczenie średniej siły hamującej. Obliczenie średniego przyspieszenia (opóźnienia). Obliczenie czasu hamowania. Wyprowadzenie wzorów. Obliczenie wartości wymienionych wielkości.

146. Elektrony swobodne - gaz elektronowy
Elektrony swobodne - gaz elektronowy. Wykorzystanie własności i praw gazu doskonałego do opisania niektórych właściwości elektronów swobodnych. Interpretacja elektronów swobodnych jako gazu doskonałego.

147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni
Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni, przy założeniu, że powietrze nie pochłania dźwięku i dźwięk rozchodzi się w powietrzu w symetrii sferycznej.

148. Fizyka na wakacje - nurkowanie
Fizyka na wakacje - nurkowanie. Co trzeba wiedzieć z fizyki, by nauczyć się bezpiecznie nurkować?

149. Ruch na równi pochyłej
Zadania i rozwiązania zadań. Ruch na równi pochyłej. Siła nacisku na równię w zależności od kąta nachylenia równi. Ruch jednostajny na równi pochyłej - warunek. Ruch jednostajnie przyspieszony po równi opochyłej.

150. Natężenie dźwięku - proste zadanie
Natężenie dźwięku - proste zadanie. Obliczenie natężenia dźwięku dla idealnego źródła dźwięku i idealnego ośrodka.

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchnią Ziemi
Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchnią Ziemi

152. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi. Przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi.

153. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi
Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi. Obliczymy przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czyli w różnych odległościach od środka Ziemi.

154. Gaz doskonały - prawo Clapeyrona
Gaz doskonały - prawo Clapeyrona. Równanie Clapeyrona można wykorzystać do obliczenia ilości powietrza w pokoju lub innego gazu w zamkniętym zbiorniku.

155. Energia wiatru
Energia wiatru. Jaką energię niesie wiatr? Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie powietrza tworzącej wiatr?

156. Oscylator harmoniczny
Oscylator harmoniczny. Oscylator o zerowej prędkości początkowej i maksymalnym wychyleniu początkowym. Amplituda drgań.

157. Ruch elektronu w polu elektrycznym
Ruch elektronu w polu elektrycznym. Kiedy ruch elektronu w polu elektrycznym jest prostoliniowy?

158. Siła Lorentza 01
Siła Lorentza. W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r. Jaką prędkość ma ten proton?

159. Siła Lorentza 02
Siła Lorentza 02. W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r. Obliczyć okres obiegu protonu?

160. Ruch na płaszczyźnie
Ruch na płaszczyźnie. Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v...

161. Natężenie pola grawitacyjnego Ziemi
Natężenie pola grawitacyjnego Ziemi. Obliczyć natężenie pola grawitacyjnego Ziemi na dwóch wybranych wysokościach. Porównać otrzymane wyniki.

162. Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie
Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie. Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?

163. Słońce - zużycie deuteru
Słońce - zużycie deuteru. Na Ziemi w wodzie jest około ton deuteru. Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy helu 3 w Słońcu?

164. Ilość wodoru na Ziemi
Ilość wodoru na Ziemi. Ile wodoru jest na Ziemi? Ile jest na Ziemi deuteru?

165. Soczewka skupiająca - równanie
Soczewka skupiająca - równanie. Soczewka sferyczna jest to bryła wykonana z przezroczystego, jednorodnego materiału o dwu powierzchniach będących częścią powierzchni sferycznych.

166. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej
Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej. Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

167. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej - inny przykład
Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej - inny przykład. Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 8 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

168. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej
Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej. Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 6 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

169. Energia potencjalna satelity Ziemi
Energia potencjalna satelity Ziemi. Energia potencjalna satelity obliczona jest dla różnych wysokości lotu satelity. Podstawową wysokością jest poziom zerowy - powierzchnia Ziemi.

170. Siła wyporu - prawo Archimedesa
Siła wyporu - prawo Archimedesa. W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N. Jaka jest objętość tego ciała?

171. Laboratoria
Laboratoria

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał
Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał. Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.

173. Kinematyka - rzut ukośny
Kinematyka - rzut ukośny

174. Gaz doskonały - przemiana izobaryczna
Gaz doskonały - przemiana izobaryczna

175. Energia mechaniczna - zadanie
Energia mechaniczna - zadanie 1. Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

176. Energia mechaniczna - zadanie - 2
Energia mechaniczna - zadanie - 2. Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciała rzucone z tej samej wysokości z prędkością nachyloną pod różnymi kątami do poziomu?

177. Energia mechaniczna i wahadło
Energia mechaniczna i wahadło. Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt alfa. Zakładamy, że ruch odbywa się bez tarcia i innych oporów oraz, że linka jest doskonale prosta i nie ma masy.

178. Pierwsza zasada dynamiki - równoważenie się sił
Pierwsza zasad dynamiki - równoważenie się sił. Nad naelektryzowaną dodatnio płytą zajmuje nieruchomo pozycję pyłek. Możliwe jest wtedy, gdy jest on również naelektryzowany dodatnio. Obliczyć wartość siły elektrycznej działającej na ten pyłek, jeśli znana jest jego masa.

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym
Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym. Jaką całkowitą energię ma satelita okrążający Ziemię na orbicie kołowej o promieniu r. Przyjąć, że Ziemia ma symetrię sferyczną i, że satelita porusza się bez oporów.

180. Energia wody
Energia wody. Jak wykorzystać energię potencjalną wody? Jaki jest mechanizm gromadzenia energii przez wodę?

181. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna
Energia mechaniczna - energia grawitacyjna. Jaką maksymalną wysokość (i odległość od środka Ziemi) uzyska ciało, któremu nadano pierwszą prędkość kosmiczną, jeśli poruszać się będzie pionowo w górę?

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna
Energia mechaniczna - energia grawitacyjna. Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:
a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;
b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.

183. Składanie i rozkładanie sił
Zadania na składanie i rozkładanie sił. Składanie i rozkładanie sił. Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.

184. Energia potencjalna grawitacyjna
Energia potencjalna grawitacyjna. Satelita ma masę 300 kg. Obliczyć jego energię potencjalną na różnych wysokościach nad Ziemią od 100 km do 3000 km.

185. Jak uczyć się?
Jak uczyć się?

186. Jak nauczyć się przekształcać wzory?
Jak nauczyć się przekształcać wzory?

187. Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej - kolejny przykład
Soczewka skupiająca - obliczanie ogniskowej - kolejny przykład. Niech przedmiot znajduje się w odległości 4 cm od cienkiej soczewki. Obraz rzeczywisty tego przedmiotu powstaje w odległości 10 cm od tej soczewki. Obliczyć ogniskową soczewki.

188. Soczewka skupiająca - przykłady ogniskowej w zależności od danych wartości x i y
Soczewka skupiająca - przykłady obliczania ogniskowej w zależności od danych wartości x i y. Obliczyć wartości ogniskowej f dla zadanych wartości x i y.

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko mozna
Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można

190. Metodologia fizyki
Metodologia badań fizycznych - elementy metod stosowanych przez fizyków przy badaniu przyrody

191. "Banalne "zadania z fizyki
zadania polegające na podstawieniu danych do wzoru i obliczeniu wartości otrzymanego wyrażenia

192. Siły grawitacji
Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

193. Siły grawitacji
Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

194. Jak napisać referat?
Jak napisać referat?

195. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - właściwości
Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło. Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?

196. Co się dzieje z masą atomu?
Co się dzieje z masą atomu, gdy on wysyła promieniowanie?

197. Pierwsza zasada dynamiki
Pierwsza zasada dynamiki

198. Fizyka na wakacje - opalanie się
Fizyka na wakacje - opalanie się. Od czego zależy opalanie się? Czym jest promieniowanie ultrafioletowe?

199. Pomiar w fizyce
Pomiar w fizyce - czym jest pomiar, jakie ogólne warunki trzeba spełnić przy pomiarach fizycznych

200. Spadek swobodny
Spadek swobodny. Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

201. Szybkość średnią zdefiniujemy jako iloraz przebytej drogi przez całkowity czas ruchu.
Rozwiązane zadanie z fizyki na obliczenie szybkości (prędkości) średniej. Szybkość (prędkość) średnia - w ruchu jednowymiarowym (po ustalonej trasie bez uwzględniania ukształtowania tej trasy (toru).

202. Szybkość średnia - podstawowe własności
Szybkość średnia - podstawowe własności. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym - wzdłuż ustalonej trasy.

203. Do czego może przydać się uczenie się fizyki?
Do czego może przydać się uczenie się fizyki?
Zastosowania umiejętności i wiedzy zdobytej w trakcie uczenia się fizyki (i nie tylko fizyki) mogą być nieoczekiwane.
Niedawno p. Erika Steinbach doprowadziła do otwarcia wystawy „Wymuszone drogi”
W Polsce słychać było prawie wyłącznie protesty i różne formy obrażania się. Czy można było zareagować inaczej, skuteczniej i korzystniej?

204. Metodologia badań fizycznych - spis stron
Metodologia badań fizycznych - spis stron

205. Obliczanie szybkości średniej
Rozwiązane zadania z kinematyki. Obliczanie szybkości średniej - przykład obliczania szybkości na trasie podzielonej na dwa odcinki. Szybkość wyrażona w metrach na sekundę. Przybliżanie końcowego wyniku. Rozpatrywać będziemy ruchy odbywające się wzdłuż ustalonej trasy. Może być ona prostoliniowa lub krzywoliniowa.

206. Oporność zastępcza układu oporników
Rozwiązane zadania z prądu elektrycznego. Wyprowadzenie wzorów na połączenie szeregowe, równoległe i kombinowane. Oporność zastępcza układu oporników - proste układy. Zastosowanie prawa Ohma dla odcinka obwodu. Zastosowanie praw Kirchhoffa. Obliczanie oporności zastępczej układu odbiorników prądu stałego.

207. Spadek swobodny - część pierwsza - podstawy
Spadek swobodny - część pierwsza - podstawy. Założenia przyjmowane przy rozwiązywaniu zagadnienia. Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

208. Zderzenia centralne sprężyste kul
Zderzenia centralne sprężyste kul - najprostszy przypadek: dwie kule o takiej samej masie, tych samych promieniach, wykonujące wyłącznie ruch postępowy bez obrotowego, przed zderzeniem i po zderzeniu

209. Ruch - wykaz tekstów
Ruch - wykaz tekstów i zadań

210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa. Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.

211. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia. Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

212. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)
Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)

213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych
Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

214. Prąd elektryczny
Prąd elektryczny

215. Prąd elektryczny w przewodnikach stałych
Prąd elektryczny w przewodnikach stałych

216. Energia wewnętrzna ciała w procesie topnienia
Co się dzieje z energią wewnętrzną ciała podczas topnienia?
Gdzie "znika" energia dostarczana do topniejącego lodu, skoro powstała woda ma temperaturę taką samą jak ten lód?
Dlaczego trzeba ogrzewać lód mimo, że ma już temperaturę topnienia?
Dlaczego na dużych jeziorach tak długo jest lód?

217. Prąd elektryczny w przewodnikach ciekłych
Dlaczego uziemienie musi być głęboko zakopane?
Dlaczego nie można dotykać urządzeń elektrycznych szczególnie mokrą ręką?
Dlaczego można leczyć prądem elektrycznym?

218. Zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia
Dlaczego watowanie bezpieczników może doprowadzić do zapalenia się instalacji elektrycznej?
Dlaczego przygasają światła samochodu w trakcie uruchamiania silnika?
Dlaczego żarówki najczęściej przepalają się w chwilę po włączeniu?

219. Praca i moc prądu elektrycznego
Dlaczego w każdej instalacji elektrycznej potrzebne są bezpieczniki?
Dlaczego trzeba doładowywać akumulator samochodu w czasie jazdy?
Dlaczego żelazko powoduje szybszy obrót licznika niż żarówka?

220. Grawitacja i ruch satelity
Grawitacja i ruch satelity. Satelita na orbicie kołowej. Energię kinetyczna.

221. Fizyka - czym się zajmuje?
Czym zajmuje się fizyka?
Czym różni się fizyka od innych nauk? Czym różni się fizyka od innych dziedzin działalności człowieka?
Dlaczego fizyka i matematyka mają tak dużo podobnych cech?
Dlaczego podstawowymi pojęciami fizyki są zjawiska fizyczne, substancje i ciała?

222. Ruch sztucznego satelity Ziemi
Ruch każdego, nie tylko sztucznego satelity Ziemi,

223. Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna.
Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna.

224. Przemiany energii i zmiana stanu skupienia (zmiana fazy substancji)
Przemiany energii i zmiana stanu skupienia (zmiana fazy substancji). Ile czasu potrzeba na stopnienie umieszczonej w termosie bryły lodu o masie m=2 kg i temperaturze t=0°C, przez grzałkę o oporze R=100 omów, pracującą pod napięciem U=230 V. Ciepło topnienia lodu c=335kJ/kg.

225. Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał
Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał. W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1. Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa.

226. Praca i moc prądu elektrycznego
Zadanie - praca i moc prądu elektrycznego. Oblicz ilość ciepła, jaką dostarczy w ciągu jednej sekundy przewodnik miedziany o długości l= 5 km i średnicy d = 0,006 m w czasie przepływu stałego prądu o natężeniu I= 16A.

227. Oddziaływania grawitacyjne i satelita
Oddziaływania grawitacyjne i satelita. Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

228. Badania kosmiczne, loty kosmiczne - po co, dlaczego?
Badania kosmiczne, loty kosmiczne - po co, dlaczego? Po co badamy Kosmos?
Po co państwa ponoszą ogromne nakłady na loty kosmiczne? Jakie korzyści przyniosły badania kosmiczne?
Jakie wymierne efekty dały loty kosmiczne?

229. Oddziaływania grawitacyjne i satelita
Oddziaływania grawitacyjne i satelita. Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

230. Względność ruchu
Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w tę samą stronę. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyprzedzenie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotywy z ostatnim wagonem - do momentu zrównania się ostatniego wagonu pociągu osobowego z lokomotywą pociągu towarowego?

231. Względność ruchu
Dwa pociągi (osobowy i towarowy) jadą po równoległych torach w przeciwne strony. Ile czasu potrzebuje pociąg osobowy na wyminięcie pociągu towarowego - od momentu zrównania się lokomotyw - do momentu zrównania się ostatnich wagonów obu pociągów?

232. Składanie ruchów
Składanie ruchów. Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi. Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u. Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się? Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?

233. Szybkość średnia
Zadanie z kinematyki. Szybkość średnia. Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią 50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

234. Termodynamika - bilans ciepła - zasada zachowania energii w procesach cieplnych
Termodynamika - bilans ciepła - zasada zachowania energii w procesach cieplnych

235. Moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników
Połączenie szeregowe i równoległe odbiorników prądu elektrycznego, moc prądu elektrycznego w różnych układach odbiorników. Dwie żarówki o mocy nominalnej 100 watów przystosowane do napięcia zasilania 230 wolt połączono szeregowo. Cały układ podłączony został do napięcia zasilającego 230 wolt.

236. Składanie ruchów - względność ruchu. Ruch łodzi na rzece
Składanie ruchów - względność ruchu. Ruch łodzi na rzece. Szybkość łodzi względem brzegu na stojącej wodzie wynosi 3 m/s. Ta sama łódź płynie przez rzekę. Szybkość prądu rzeki względem brzegu wynosi 1 m/s.
Jak należy skierować łódź, aby osiągnęła ona punkt na drugim brzegu, leżący na linii prostopadłej do brzegu i przechodzącej przez punkt startu.

237. Zasada zachowania energii mechanicznej - ruch ciała w polu grawitacyjnym
Zasada zachowania energii mechanicznej - ruch ciała w polu grawitacyjnym. Wahadło matematyczne - zależności energetyczne. Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?

238. Ruch planet wokół Słońca
Prawo powszechnej grawitacji. Zasady dynamiki. Ruch ciała po okręgu. Prawa Keplera. Układ Słoneczny. Ruch planet wokół Słońca. Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca?
Jak obliczyć wiedząc, że Wenus obiega ona Słońce w czasie T=224,7doby?

239. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie opóźniony. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu. Pocisk grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce i czas ruchu w desce.

240. Ruch jednostajnie opóźniony
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie opóźniony. Zależność między drogą, prędkością i przyspieszeniem - bez czasu. Czas ruchu opóźnionego. Pocisk o grzęźnie w desce po przebyciu odległości d = 5 cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością początkową 400 m/s.
Obliczyć czas ruchu pocisku w desce i przyspieszenie (opóźnienie) pocisku w desce.

241. Zasada zachowania energii
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Zasada zachowania energii. Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.

242. Zasada zachowania energii
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Zasada zachowania energii. Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.

243. Przemiany energii w ruchu jednostajnie zmiennym z oporami
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Zasada zachowania energii mechanicznej. Przemiany energii w ruchu jednostajnie zmiennym z oporami. Pocisk o masie 10 g grzęźnie w desce po przebyciu odległości 5 cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością 400 m/s.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce i wartość opóźnienia.

244. Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu
Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością. Względność ruchu. Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v. Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości od miejscowości A to nastąpi?

245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne - porównanie
Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne. Oddziaływania elektryczne i magnetyczne. Siła elektryczna. Siła grawitacji. Prawo powszechnej grawitacji. Prawo Coulomba w elektrostatyce. Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?

246. Przemiany energii w ruchu ze zmienną prędkością
Ruch opóźniony i przyspieszony. Energia w ruchu zmiennym. Przemiany energii w ruchu ze zmienną prędkością. Zasada zachowania energii. Zasada zachowania energii mechanicznej. Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10m/s. Wjechał na wysokość 4,5m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?

247. Relatywistyczne dodawanie prędkości.
Efekty relatywistyczne. Dodawanie prędkości zgodne z mechaniką relatywistyczną. W kierunku Ziemi leci rakieta z szybkością 0,7 c. W pewnym momencie z rakiety wystrzelono pocisk. Szybkość pocisku względem rakiety wynosi 0,7 c. Z jaką szybkością pocisk zbliża się do Ziemi?

248. Ruch planet wokół Słońca
Ruch jednostajny po okręgu. Ruch planet wokół Słońca. Prędkość ruchu planety wokół Słońca. Własności ruchu po okręgu można wykorzystać do obliczenia odległości Ziemi od Słońca. Potrzebna jest do tego znajomość prędkości ruchu Ziemi względem Słońca.
Jak obliczyć odległość Ziemi od Słońca?

249. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie
Ruch jednostajnie przyspieszony. Ruch przyspieszony - przyspieszenie średnie. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Z lufy sztucera o długości 64 cm = 0,64 m wylatuje pocisk z prędkością 600 m/s.
Jak długo pocisk przelatywał przez lufę?

250. Moc prądu płynącego w obwodzie.
Prąd elektryczny. Obwód elektryczny. Przemiany energetyczne w obwodzie elektrycznym. Prawo Ohma dla części obwodu. Łączenie szeregowe odbiorników elektrycznych (oporników). Moc prądu płynącego w obwodzie. Moc wydzielana w urządzeniu elektrycznym. Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo.

251. Obliczanie szybkości średniej.
Ruch jednowymiarowy - wzdłuż ustalonej trasy. Szybkość średnia jako iloraz drogi przez czas ruchu. Obliczanie szybkości średniej. Obliczanie czasu ruchu, gdy znana jest szybkość średnia. Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m..
Dana jest odległość miedzy miejscowościami l = 180 km.

252. Kinematyka - ruchy płaskie.
Kinematyka - ruchy płaskie. Składanie ruchów. Dodawanie przesunięć. Przesunięcie jako wektor. Dodawanie prędkości. Prędkość jako wektor. Dwa pojazdy wyruszają z tego samego miejsca. Pojazdy te poruszają się po prostych prostopadłych do siebie trasach. Z jaką szybkością oddalają się od siebie te pojazdy?

253. Szybkość w ruchu jednowymiarowym
Ruch jednowymiarowy - ruch po ustalonej trasie. Szybkość w ruchu jednowymiarowym. Szybkość średnia. Pomiar drogi ruchu. Pomiar czasu trwania ruchu. Obliczanie średniej szybkości ruchu. Szybkość średnia w ruchu jednowymiarowym
Chłopiec zmierzył odległość ze szkoły do domu krokami. Otrzymał wynik - n kroków.
Czas zmierzył zegarkiem i otrzymał wynik w minutach i sekundach - t.
Z jaką średnią szybkością szedł ze szkoły do domu?

254. Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony
Ruch prostoliniowy (lub ruch wzdłuż ustalonej trasy). Ruch zmienny - ruch przyspieszony i ruch opóźniony. Przyspieszenie ruchu jako miara zmiany prędkości. Ruch prostoliniowy w tę samą stronę. Przyspieszenie średnie. Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Samochód rozpędza się przez czas t i uzyskuje szybkość (prędkość) chwilową (wskazywaną przez szybkościomierz w samochodzie) v.
Jakie było średnie przyspieszenie samochodu?
Jak obliczyć drogę samochodu w czasie rozpędzania się?

255. Linie przesyłowe
Prąd elektryczny zmienny. Prąd elektryczny przemienny. Transformowanie prądu przemiennego. Linie przesyłowe. Straty energii w liniach energetycznych.Moc wydzielana w przewodzie o danym oporze przy przepływie prądu elektrycznego o zadanym natężeniu.

256. Moc prądu płynącego w obwodzie
Prąd elektryczny. Obwód elektryczny. Przemiany energetyczne w obwodzie elektrycznym. Prawo Ohma dla części obwodu. Łączenie równoległe odbiorników elektrycznych (oporników). Moc prądu płynącego w obwodzie. Moc wydzielana w urządzeniu elektrycznym.Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono równolegle.

257. Zwierciadło sferyczne wklęsłe
Optyka geometryczna. Promień świetlny. Zjawisko odbicia światła. Prawo odbicia światła. Zwierciadła płaskie i sferyczne. Ognisko zwierciadła wklęsłego. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego. Obrazy powstające w zwierciadle wklęsłym.Z pomiarów odległości przedmiotu od zwierciadła i obrazu tego przedmiotu od zwierciadła można obliczyć ogniskową tego zwierciadła.

258. Kinematyka punktu materialnego - względność ruchu, ruch prostoliniowy jednostajny.
Kinematyka - opis ruchu. Ruch - zmiana położenia ciała. Czas ruchu. Ruch jednostajny. Względność ruchu. Ruch jednowymiarowy. Prędkość ruchu. Jednostki prędkości. Zamiana jednostek prędkości. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Biegacz biegnie z szybkością 15 km/h, żółw porusza się z szybkością 1m/min.
Po jakim czasie biegacz dogoni żółwia, jeśli w chwili początkowej znajdował się 200 m za nim?
Jaka drogę przebędzie w tym czasie żółw?

259. Kinematyka punktu materialnego - droga
Ciało fizyczne. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Droga ruchu ciała. Przyspieszenie ruchu ciała. Przyspieszenie chwilowe. Opis ruchu. Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności drogi od czasu.

260. Kinematyka punktu materialnego
Ciało fizyczne. Układ odniesienia. Układ współrzędnych. Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony. Droga ruchu ciała. Przyspieszenie ruchu ciała. Przyspieszenie chwilowe. Opis ruchu. Wykres zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

261. Pęd, zasada zachowania pędu.
Dynamika. Zmiany ruchu ciała. Przyczyny zmian ruchu ciała. Pęd ciała i układu ciał. Zmian pędu ciała. Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.
Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?

262. Ruch planet. Prawa Keplera
Zadanie - ruch planet. Prawa Keplera, Planeta. Słońce. Orbita planety. Prawo powszechnej grawitacji. Prawa ruchu planet - prawa Keplera. Ruch po krzywej zamkniętej. Prędkość ruchu. Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.

263. Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie..
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie. Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą połowę trasy utrzymywał prędkość 50 km/h, a przez drugą połowę trasy 70 km/h.
Wracając do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50 km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70 km/h.

264. Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie. Jak rozwiązywać proste zadania z kinematyki?
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie. Pociąg osobowy wyjeżdża z Ełku o godzinie 17:12. W Białymstoku jest o 18:53. W dalszą drogę do Warszawy wyrusza o 19:05. Na dworcu Warszawa Centralna jest o 21:30. Podane dane są informacjami z rozkładu jazdy pociągów. Dalej zakładamy, że pociąg jedzie zgodnie z tymi informacjami. Długość trasy z Ełku do Białegostoku jest równa 104 km, z Ełku do Warszawy zaś - 288 km.

265. Jak rozwiązywać proste zadania na obliczanie szybkości średniej?
Ruch. Kinematyka - opis ruchu. Ruch jednowymiarowy. Czas ruchu. Droga ruchu. Szybkość średnia. Szybkość średnia na odcinkach trasy. Szybkość średnia na całej trasie.

266. Zależność ciężaru ciała od położenia na planecie.
Grawitacja. Natężenie pola grawitacyjnego. Przyspieszenie spadku swobodnego. Ruch po okręgu. Przyspieszenie dośrodkowe. Układ inercjalny. Układ nieinercjalny. Przyspieszenie odśrodkowe. Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

267. Satelita Ziemi - spis stron
Satelita Ziemi - spis stron

268. Fizyka relatywistyczna - dodawanie prędkości
Szczególna teoria względności. Transformacja Lorentza. Transformacja Galileusza. Dodawanie prędkości relatywistyczne. Klasyczne dodawanie prędkości. Układ odniesienia. Układ inercjalny. Prędkość światła w próżni. Z pojazdu kosmicznego poruszającego się z prędkością 0,60c względem układu odniesienia znajdującego się w spoczynku wystrzeliwane są cząstki w kierunku ruchu pojazdu, z prędkością równą 0,70c względem pojazdu kosmicznego. Obliczyć prędkość cząstki względem nieruchomego układu odniesienia:

269. Ruch - opis ruchu. Kinematyka ruchu prostoliniowego jednostajnego.
Ruch punktu materialnego. Ruch prostoliniowy. Ruch jednostajny. Szybkość średnia ruchu złożonego. Prędkość średnia. Zerowa prędkość średnia. Przemieszenie ciała a droga ciała. Ciało porusza się po linii prostej z punktu A do punktu B, odległego o 20 m, z prędkością 2,0 m/s. Wracając z punktu B do punktu A miała prędkość 2,5 m/s. Obliczyć prędkość średnią i szybkość średnią w tym ruchu.

270. Termodynamika - nauka o cieple. Zmiany stanu skupienia.
Topnienie, parowanie i wrzenie. Energia potrzebna do ogrzania ciała. Energia potrzebna do zmiany stanu skupienia. Temperatura topnienia. Temperatura wrzenia. Wpływ ciśnienia na temperaturę topnienia. Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia. Ciepło właściwe. Ciepło topnienia. Ciepło parowania. Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze 0 stopni C, aby go zamienić w parę wodną o temperaturze 100 stopni C?

271. Termodynamika - nauka o cieple. Zmiany stanu skupienia.
Topnienie, parowanie i wrzenie. Energia potrzebna do ogrzania ciała. Energia potrzebna do zmiany stanu skupienia. Temperatura topnienia. Temperatura wrzenia. Wpływ ciśnienia na temperaturę topnienia. Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia. Ciepło właściwe. Ciepło topnienia. Ciepło parowania. Ile ciepła trzeba dostarczyć kawałkowi lodu o masie 3 kg i temperaturze 0 stopni C, aby go zamienić w parę wodną o temperaturze 100 stopni C?

272. Ruch - opis ruchu (kinematyka). Ruch prostoliniowy zmienny.
Ruch prostoliniowy przyspieszony. Prędkość ruchu. Szybkość ruchu. Prędkość średnia. Szybkość średnia. Droga ruchu. Przyspieszenie średnie. Szybkość chwilowa. Przyspieszenie chwilowe. Przyspieszenie stałe. Ruch jednostajnie przyspieszony. W czasie 7 sekund ciało przebyło drogę 70 m a w ciągu 14 sekund 240 m.
Jaką prędkość miało to ciało podczas ruchu?

273. Samolot leci po linii prostej z punktu A do punktu B z prędkością średnią v = 900 km/h a z punktu B do punktu A (również po linii prostej) ze średnią prędkością u = 1260 km/h.


274. Obliczyć średnią szybkość cząsteczek azotu w temperaturze 300 K.


275. Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło s razy. Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek?

276.Zbiornik ma pojemność V i zawiera powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym ogrzane do temperatury T1. Jaka objętość wody wpłynie do zbiornika, jeśli temperatura powietrza w zbiorniku obniży się do T2.

277. W zbiorniku o objętości V znajduje się 1 mol gazu doskonałego o temperaturze T. Jakie ciśnienie gaz wywiera na ścianki zbiornika?

278. Obliczyć ilość cząsteczek gazu doskonałego znajdujących się w naczyniu o pojemności V. Gaz wywiera na ścianki zbiornika ciśnienie p (równe ciśnieniu atmosferycznemu), w temperaturze t stopni Celsjusza?

279. Obliczyć sprawność silnika cieplnego, jeżeli w ciągu jednego cyklu wykonał on pracę W i równocześnie przekazał do chłodnicy energię równą Q2.

280. Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x.

281. Obliczyć masę powietrza znajdującego się w pokoju o długości a, szerokości b i wysokości h. Ciśnienie powietrza w pokoju - przyjąć normalne ciśnienie atmosferyczne.