434. Dynamika w zadaniach
2021-04-18

Strona główna na telefon

Dynamika - przykłady rozwiązanych zadań

Zadania z dynamiki znajdujące się na stronie fizyka.biz.

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc
Grawitacyjne oddziaływanie Ziemia-Księżyc.
Obliczenie wartości siły, z jaką oddziałują na siebie wzajemnie Ziemia i Księżyc.

11. Dynamika - tarcie
Ruch z uwzględnieniem tarcia. Zatrzymanie się parowozu po wstrzymaniu dopływu pary. Ruch po poziomym torze. Ruch jednostajnie opóźniony. Stała siła hamująca.
Obliczenie odległości. Wyprowadzenie wzoru. Obliczenie wartości.

14. Mechanika - podstawa fizyki
Mechanika jako dział fizyki. Kinematyka dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu. Dynamika dział mechaniki umożliwiający wytłumaczenie dlaczego ruch ciała ma obserwowane własności. Opis ruchu w wybranym układzie odniesienia.

19. Atmosfera ziemska - masa
Przykład wykorzystania ciśnienia gazów i prawa grawitacji do obliczenia masy atmosfery ziemskiej. Rozwiązane zadanie.

29. Rzut ukośny w górę
Mechanika - kinematyka, Rzut ukośny w górę. Ciało zostało rzucone w górę pod kątem do poziomu Ziemi.
Zakładając, że pole grawitacyjne jest stałe obliczyć: ...

37. Podstawy dynamiki
Pojęcie oddziaływania między ciałami jest jednym z podstawowych pojęć fizyki. Pojęcie to ma znaczenie też w praktyce dnia codziennego.
Jedyną możliwością by na ciało nie działały żadne siły jest umieszczenie tego ciała daleko od innych ciał.

44. Ruch z tarciem - zadanie
Tocząca się kulka o masie 200 g uderzyła w drewniany klocek i przesunęła go po poziomym torze na odległość 30 cm. Siła tarcia klocka o podłoże wynosi 3 N.
Jaka była prędkość kuli w chwili uderzenia o klocek.

45. Grawitacja - zadanie
Grawitacja - zadanie, kiedy ciało na planecie nie będzie ważyć?
Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.

46. Praca - moc - energia
Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc 800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy.
Oblicz wartość siły napędowej silników, jeżeli elektrowóz jedzie po poziomym torze z prędkością 20 m/s.

61. Ruch z tarciem
Ruch z tarciem jako czynnikiem hamującym (zatrzymującym ciało).
Jak obliczyć drogę przebytą przez rozpędzone ciało?

67. Ruch planet - prawa Keplera
Prawo powszechnej grawitacji - przykład zastosowania.

71. Masa Słońca
Jak w prosty sposób, korzystając z danych obserwacyjnych i znajomości stałej grawitacji, można wyznaczyć masę Słońca?

73. Grawitacja i układ Słoneczny
Grawitacja i układ Słoneczny, orbity planet, masa Słońca, prawo powszechnej grawitacji

80. Przyspieszanie protonu
Przyspieszanie protonu stałym napięciem. Prędkość i energia uzyskane przez proton.

81. Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd
Przyspieszanie protonu, prędkość, energia, temperatura, pęd

94. Ciało o zerowym ciężarze
Ciało o zerowym ciężarze. Jak szybko musi obracać się planeta, by waga pokazała ciężar równy zero?

98. Zasada zachowania pędu - działo i pocisk
Jak wykorzystać zasadę zachowania pędu do rozwiązania zadania z odrzutem działa po wystrzale?

99. Pęd, zasada zachowania pędu - działo i pocisk
Skąd bierze się odrzut działa przy wystrzale?

108. Tarcie
Fizyka Jamnika - tarcie - teoria. Tarcie występuje zawsze, gdy dwa ciała stykające się ze sobą poruszają się względem siebie lub na jedno z nich działa siła styczna do powierzchni styku.

109. Dynamika
Dynamika

120. Ruch z tarciem - przemiany energii

149. Ruch na równi pochyłej
Zadania i rozwiązania zadań. Siła nacisku na równię w zależności od kąta nachylenia równi. Ruch jednostajny na równi pochyłej - warunek. Ruch jednostajnie przyspieszony po równi pochyłej.

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchnią Ziemi

152. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
Przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi.

153. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi
Obliczymy przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne) na różnych wysokościach nad powierzchnią Ziemi czyli w różnych odległościach od środka Ziemi.

155. Energia wiatru
Jaką energię niesie wiatr? Jaka energia mechaniczna zawarta jest w masie powietrza tworzącej wiatr?

156. Oscylator harmoniczny
Oscylator o zerowej prędkości początkowej i maksymalnym wychyleniu początkowym. Amplituda drgań.

157. Ruch elektronu w polu elektrycznym
Kiedy ruch elektronu w polu elektrycznym jest prostoliniowy?

158. Siła Lorentza 01
W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r. Jaką prędkość ma ten proton?

159. Siła Lorentza 02
W polu magnetycznym B porusza się proton po torze kołowym o promieniu r. Obliczyć okres obiegu protonu?

161. Natężenie pola grawitacyjnego Ziemi
Obliczyć natężenie pola grawitacyjnego Ziemi na dwóch wybranych wysokościach. Porównać otrzymane wyniki.

162. Przyspieszenie grawitacyjne ziemskie
Jak obliczyć przyspieszenie grawitacyjne Ziemi w różnej odległości od jej powierzchni, jeśli znamy przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni Ziemi, ale nie znamy stałej grawitacyjnej?

169. Energia potencjalna satelity Ziemi
Energia potencjalna satelity obliczona jest dla różnych wysokości lotu satelity. Podstawową wysokością jest poziom zerowy - powierzchnia Ziemi.

170. Siła wyporu - prawo Archimedesa
W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N. Jaka jest objętość tego ciała?

172. Energia potencjalna grawitacyjna układu dwóch ciał
Obliczyć energię potencjalną ciała o masie 200 kg znajdującego się powierzchni Ziemi. Przyjąć, że Ziemia i ciało mają symetrię kulistą i nie ulegają żadnym odkształceniom.

175. Energia mechaniczna - zadanie
Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

176. Energia mechaniczna - zadanie - 2
Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciała rzucone z tej samej wysokości z prędkością nachyloną pod różnymi kątami do poziomu?

177. Energia mechaniczna i wahadło
Jaką szybkość musi mieć ciało zawieszone swobodnie na lince o długości l, aby mogło się wznieść na wysokość odpowiadającą odchyleniu linki od pionu o kąt alfa. Zakładamy, że ruch odbywa się bez tarcia i innych oporów oraz, że linka jest doskonale prosta i nie ma masy.

178. Pierwsza zasada dynamiki - równoważenie się sił
Nad naelektryzowaną dodatnio płytą zajmuje nieruchomo pozycję pyłek. Możliwe jest wtedy, gdy jest on również naelektryzowany dodatnio. Obliczyć wartość siły elektrycznej działającej na ten pyłek, jeśli znana jest jego masa.

179. Energia mechaniczna w polu grawitacyjnym niejednorodnym
Jaką całkowitą energię ma satelita okrążający Ziemię na orbicie kołowej o promieniu r. Przyjąć, że Ziemia ma symetrię sferyczną i, że satelita porusza się bez oporów.

180. Energia wody
Jak wykorzystać energię potencjalną wody? Jaki jest mechanizm gromadzenia energii przez wodę?

181. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna
Jaką maksymalną wysokość (i odległość od środka Ziemi) uzyska ciało, któremu nadano pierwszą prędkość kosmiczną, jeśli poruszać się będzie pionowo w górę?

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna
Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:
a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;
b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.

183. Składanie i rozkładanie sił
Zadania na składanie i rozkładanie sił. Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.

184. Energia potencjalna grawitacyjna
Satelita ma masę 300 kg. Obliczyć jego energię potencjalną na różnych wysokościach nad Ziemią od 100 km do 3000 km.

192. Siły grawitacji
Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

193. Siły grawitacji
Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

197. Pierwsza zasada dynamiki

200. Spadek swobodny
Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

207. Spadek swobodny - część pierwsza - podstawy
Założenia przyjmowane przy rozwiązywaniu zagadnienia. Ciało zostało w chwili początkowej puszczone z wieży o wysokości H ponad powierzchnią Ziemi.

208. Zderzenia centralne sprężyste kul
Zderzenia centralne sprężyste kul - najprostszy przypadek: dwie kule o takiej samej masie, tych samych promieniach, wykonujące wyłącznie ruch postępowy bez obrotowego, przed zderzeniem i po zderzeniu

210. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa
Spadek swobodny to ruch w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego - pionowo.

211. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia
Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

212. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)


220. Grawitacja i ruch satelity
Satelita na orbicie kołowej. Energię kinetyczna.

222. Ruch sztucznego satelity Ziemi
Ruch każdego, nie tylko sztucznego satelity Ziemi,

223. Grawitacja - ruch satelity i energia potencjalna.


224. Przemiany energii i zmiana stanu skupienia (zmiana fazy substancji)
Ile czasu potrzeba na stopnienie umieszczonej w termosie bryły lodu o masie m=2 kg i temperaturze t=0°C, przez grzałkę o oporze R=100 omów, pracującą pod napięciem U=230 V. Ciepło topnienia lodu c=335kJ/kg.

225. Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał
W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1. Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa.

226. Praca i moc prądu elektrycznego
Zadanie Oblicz ilość ciepła, jaką dostarczy w ciągu jednej sekundy przewodnik miedziany o długości l= 5 km i średnicy d = 0,006 m w czasie przepływu stałego prądu o natężeniu I= 16A.

227. Oddziaływania grawitacyjne i satelita
Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

229. Oddziaływania grawitacyjne i satelita
Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

237. Zasada zachowania energii mechanicznej - ruch ciała w polu grawitacyjnym
Wahadło matematyczne - zależności energetyczne. Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?

238. Ruch planet wokół Słońca
Prawo powszechnej grawitacji. Zasady dynamiki. Ruch ciała po okręgu. Prawa Keplera. Układ Słoneczny. Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca?
Jak obliczyć wiedząc, że Wenus obiega ona Słońce w czasie T=224,7doby?

241. Zasada zachowania energii
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.

242. Zasada zachowania energii
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.

243. Przemiany energii w ruchu jednostajnie zmiennym z oporami
Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny. Praca i energia w ruchu jednostajnie zmiennym. Zasada zachowania energii mechanicznej. Pocisk o masie 10 g grzęźnie w desce po przebyciu odległości 5 cm. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością 400 m/s.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce i wartość opóźnienia.

245. Oddziaływania grawitacyjne i elektromagnetyczne - porównanie
Oddziaływania elektryczne i magnetyczne. Siła elektryczna. Siła grawitacji. Prawo powszechnej grawitacji. Prawo Coulomba w elektrostatyce. Ile razy siła oddziaływania elektrostatycznego jest większa od siły oddziaływania grawitacyjnego w atomie wodoru?

246. Przemiany energii w ruchu ze zmienną prędkością
Ruch opóźniony i przyspieszony. Energia w ruchu zmiennym. Zasada zachowania energii. Zasada zachowania energii mechanicznej. Wózek popchnięty został pod górkę z prędkością 10m/s. Wjechał na wysokość 4,5m.
Jaka była prędkość wózka gdy stoczył się powrotem do podnóża góry?

261. Pęd, zasada zachowania pędu.
Dynamika. Zmiany ruchu ciała. Przyczyny zmian ruchu ciała. Pęd ciała i układu ciał. Zmian pędu ciała. Wózek o masie M porusza się ze stałą poziomą prędkością v. W pewnej chwili na wózek spada pionowo kamień o masie m.
Jaka będzie prędkość układu wózek-kamień?

262. Ruch planet. Prawa Keplera
Zadanie. Planeta. Słońce. Orbita planety. Prawo powszechnej grawitacji. Prawa ruchu planet - prawa Keplera. Ruch po krzywej zamkniętej. Prędkość ruchu. Okres obiegu pewnej planety wokół Słońca wynosi T. Mimośród elipsy - orbity tej planety wynosi 0,02.

266. Zależność ciężaru ciała od położenia na planecie.
Grawitacja. Natężenie pola grawitacyjnego. Przyspieszenie spadku swobodnego. Ruch po okręgu. Przyspieszenie dośrodkowe. Układ inercjalny. Układ nieinercjalny. Przyspieszenie odśrodkowe. Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

267. Satelita Ziemi - spis stron


280. Ruch pod wpływem siły. Ruch prostoliniowy. Ruch ze stałym przyspieszeniem.
Ruch ze stałym przyspieszeniem. Droga w ruchu prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem. Prędkość chwilowa w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Ciało o stałej masie m spoczywające do chwili t0=0s w punkcie x0 zaczęło poruszać się po linii prostej pod wpływem stałej siły F. W ciągu działania siły (w czasie t) ciało przemieściło się do punktu x.

283. Dynamika. Zasady dynamiki. Ruch pod wpływem siły.
Ruch prostoliniowy. Przyspieszenie średnie. Ruch ze stałym przyspieszeniem. Droga w ruchu prostoliniowym ze stałym przyspieszeniem. Prędkość chwilowa w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Prędkość średnia w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Ciało o stałej masie m poruszające się ze stałą prędkością do pewnej chwili t0=0s (do punktu x0=0) jest hamowane siłą o stałym kierunku i zwrocie. W ciągu działania siły ciało przemieściło się do punktu x i zatrzymało się.

291. Druga zasada dynamiki. Równia pochyła.
Równia pochyła. Pole grawitacyjne. Siła nacisku. Siła reakcji podłoża. Rozkład siły na równi. Siła zsuwająca. Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się bez tarcia klocek.

292. Zasady dynamiki. Druga zasada dynamiki. Równia pochyła.
Pole grawitacyjne. Siła nacisku. Siła reakcji podłoża. Rozkład siły na równi. Siła zsuwająca. Siła tarcia. Z równi o długości l i o znanym kącie nachylenia zsuwa się klocek. Współczynnik tarcia klocka o równię jest równy f.

293. Dynamika. Zasady dynamiki. Druga zasada dynamiki.
Pole grawitacyjne. Siła nacisku. Siła reakcji podłoża. Krążek (bloczek nieruchomy). Na poziomym, idealnie gładki i sprężystym, stole znajduje się układ złożony z dwóch klocków połączonych nieważką, nierozciagliwą nitką przerzuconą przez bardzo lekki, obracający się bez tarcia bloczek.

294. Dynamika. Zasady dynamiki. Druga zasada dynamiki.
Siła wypadkowa. Dodawanie sił. Przyspieszenie ciała. Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

307. Ruch pod wpływem siły wypadkowej.
Mechanika. Dynamika. Siły działające na ciało. Przyspieszenie ciała. Zasady dynamiki. Wartości średnie wielkości opisujących ruch lub ciało w ruchu.
Pocisk o masie m wylatuje z lufy o średnicy 6mm i długości 600mmz prędkością 800m/s.
Jaka średnia siła wprawiała pocisk w ruch w lufie? jakie średnie ciśnienie działało na tylną powierzchnię pocisku?

311. Druga zasada dynamiki.
Dynamika. Zasady dynamiki. Siła wypadkowa. Dodawanie sił. Przyspieszenie ciała.
Na ciało o stałej masie (nieznanej) działa siła wypadkowa o wartości F1. Ciało to porusza się z przyspieszeniem a1. Z jakim przyspieszeniem będzie poruszać się to ciało pod działaniem siły o wartości F2?

313. Siły oporu ruchu. Opór powietrza. Ruch opóźniony.
Mechanika. Dynamika. Siły działające na ciało. Ruch pod wpływem siły. Przyspieszenie ciała. Zasady dynamiki.

314. Siła sprężystości.
Stała sprężystości. Odkształcenia sprężyste.
Sprężyna o długości l=50cm uległa wydłużeniu o 8cm pod wpływem siły o wartości 6 niutonów. Obliczyć stałą sprężystości tej sprężyny.

316. Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.
Oddziaływania ciał. Oddziaływania grawitacyjne. Stała grawitacji.
Jaka jest wartość siły grawitacji dla dwóch mas 1000 tonowych, których środki odległe są od siebie o 20 metrów?

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.
Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji. Stała grawitacji.
Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi.

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego
Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji. Stała grawitacji. Grawitacja jako oddziaływanie powszechne.

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.
Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji. Stała grawitacji. Ruch ciała pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego. Prawa Keplera. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej.
Satelita porusza się w stałej odległości h = 200 km od powierzchni Ziemi.

346. Ruch opóźniony - zadanie
Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) 1000 kg jedzie z prędkością 108 km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300 m.

344. Dynamika. Pęd jako wielkość opisująca poruszające się ciało.
Sprinter o masie 90 kg rozwinął prędkość 10 metrów na sekundę. Jaki pęd "ma" ten sprinter? Dokładniej byłoby zapytać - jaki jest pęd sprintera?

353. Ruch dwóch ciał pod wpływem siły grawitacji. Satelita Ziemi.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna satelity okrążającego Ziemię po orbicie kołowej o promieniu r?
Jaką prędkość liniową ma ten satelita?
Jak długo trwa obieg całej orbity (okres obiegu)?
Satelita o masie 200 kg porusza się po orbicie kołowej na wysokości 200 km nad Ziemią.
Jaka jest całkowita energia mechaniczna satelity?
Jaka jest energia kinetyczna satelity?
Jaka jest prędkość liniowa satelity?
Jaki jest czas obiegu satelity wokół Ziemi?

354. Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji Newtona. Zasady dynamiki Newtona. Prawa Keplera.
Zadanie - ruch ciała w polu grawitacyjnym centralnym. Hipotetyczne ciało niebieskie porusza się w odległości 100 jednostek astronomicznych od Słońca po orbicie kołowej.
Korzystając z prawa Keplera obliczyć prędkość tego ciała oraz czas obiegu wokół Słońca.

355. Dynamika. Zasady dynamiki Newtona. Siła wypadkowa. Ciśnienie.
Lufa karabinu ma długość 400 mm. Pocisk wylatuje z lufy z prędkością 800 m/s.
Jakie było średnie przyspieszenie pocisku w lufie?
Jak długo pocisk poruszał się w lufie?
Jaką energię ma wylatujący z lufy pocisk?
Jaka średnia siła działała na pocisk w lufie?
Jakie średnie ciśnienie działało na pocisk w lufie?

356. Dynamika - spis stron

370. Obliczyć siłę powodującą zmniejszenie prędkości.
Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.

371. Obliczyć korzystając z pędowej postaci drugiej zasady dynamiki
Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Ciało to zmniejsza swoją prędkość z v1 do v2 na drodze s.

372. Przykład zastosowania drugiej zasady dynamiki.
Ciało o masie m porusza się po poziomym torze wzdłuż linii prostej. Na ciało to działa zewnętrzna siła wzdłuż kierunku ruchy oraz siła tarcia. Współczynnik tarcia między ciałem a podłożem jest stały i równy f.

373. Zależność na energię oscylatora
Ciało o masie m wykonuje drgania harmoniczne o częstotliwości f i amplitudzie A.
Wyprowadzić zależność na energię oscylatora

375. Energia kinetyczna. Jednostki energii
Ciało znajdujące się w ruchu ma energię. Energię tę nazywamy energią kinetyczną. Jej wartość obliczamy jako połowę iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała.

379. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego.
Obliczyć masę Ziemi znając przyspieszenie ziemskie (grawitacyjne), promień Ziemi i stałą grawitacji.
Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.

380. Prawo powszechnego ciążenia. Natężenie pola grawitacyjnego.
Obliczyć przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego Ziemi) w odległości r od środka Ziemi (gdy r jest większe od promienia Ziemi) znając masę Ziemi, promień Ziemi i stałą grawitacji. Wyprowadzić odpowiednie zależności, wykonać obliczenia wartości.

383. Natężenie pola grawitacyjnego
Jaka jest wartość natężenia pola grawitacyjnego Ziemi na wysokości 10 km nad jej powierzchnią?

384. Satelita Ziemi.
Fizyka - przykład rozwiązania zadania z grawitacji. Jak zastosować prawo powszechnej grawitacji oraz prawa ruchu jednostajnego po okręgu do ruchu satelity Ziemi? Ruch ciała w polu grawitacyjnym centralnym. Z jaką prędkością porusza się satelita Ziemi obiegający ją po kołowej orbicie o promieniu r?

387. Dynamika. Praca mechaniczna. Moc.
Zadanie na obliczenie siły, gdy znana jest moc urządzenia, droga i czas.

388. Praca mechaniczna. Moc. Siła. Pierwsza zasada dynamiki.
Obliczenie czasu ruchu, gdy dana jest moc silnika i wysokość przemieszczenia w jednorodnym polu grawitacyjnym

392. Dynamika - zmiana pędu ciała w trakcie zderzenia sprężystego
Piłka uderza w ścianę. Następuje sprężyste odbicie. Jak zmienia się pęd piłki? Co można powiedzieć o sile wywołującej zmianę pędu?

393. Ruch z tarciem
Ciało zatrzymuje się pod wpływem tarcia. Jaką drogę przebędzie ciało do zatrzymania się?

120. Dynamika. Ruch z tarciem. Przemiany energii
Klocek spoczywa na poziomym stole w laboratorium znajdującym się na Ziemi. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.

420. Dynamika ruchu ciała w obecności siły tarcia
Ciągnik przesuwa skrzynie o masie m na odległość s po poziomej drodze. Współczynnik tarcia kinetycznego między skrzynią a podłożem wynosi f.
Obliczyć poziomą zewnętrzną siłę przyłożoną do skrzyni poruszającej się ruchem jednostajnym.

424. Wahadło proste inaczej wahadło matematyczne
Jaka prędkość początkowa jest potrzebna, by ciało zawieszone na cienkiej, nierozciągliwej i sztywnej nici odchyliło się o zadany kąt?

426. Ruch jednostajny ciała wzdłuż równi - zadanie.
Przykład zadania z ruchem ciała po równi uwzględniającego istnienie tarcia.
Ciało o masie m wciągnięto ruchem jednostajnym na szczyt równi o znanym kącie nachylenia.