Strona na telefon

436. Obliczanie mocy urządzenia

Dynamika - praca, moc energia


Zadania1.
Ciało jest wciągane w górę siłą F=100N ruchem jednostajnym.
Wysokość na jaką ciało zostało podniesione równa jest h=5m.
Czas wciągania ciała wyniósł t=10s.
Z jaką mocą pracował podnośnik?
Zakładamy brak sił oporu ruchu i sił tarcia.

2.
Silnik samochodu jadącego ze stałą prędkością pokonywał opory ruchu i opory tarcia o łącznej wartości F=2000N. Samochód w ciągu czasu t=1min przebył trasę o długości s=1,2km.
Z jaką mocą pracował silnik samochodu?

Oba zadania rozwiązujemy według podobnego schematu.
Zakładamy, że na ciało działa wypadkowa siła równa zero i ciało porusza ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Siła podana w zadaniu 1. jest siłą równoważącą ciężar ciała.

Siła podana w zadaniu 2. jest siłą równoważącą siły oporu ruchu i siły tarcia.

Korzystamy z definicji mocy.
Moc jest ilorazem pracy przez czas jej wykonywania.

Definicja mocy średniej
1. Definicja mocy średniej.


Dla stałej siły i przesunięcia mających ten sam kierunek i ten sam zwrot pracę obliczamy mnożąc siłę przez przesunięcie.

Praca siły o kierunku i zwrocie przesunięcia

2. Praca siły o kierunku i zwrocie przesunięcia.


Wyrażenie na pracę wstawiamy do wyrażenia na moc.
Otrzymujemy, że moc jest równa siła razy przesunięcie podzielić przez czas.

Końcowe wyrażenie na moc

3. Końcowe wyrażenie na moc.

W pierwszym zadaniu przesunięcie jest równe wysokości.
W drugim zadaniu przesunięcie ma wartość drogi przebytej przez samochód.

Wielkości występujące w zadaniu wyrażamy w jednostkach układu SI.
Siłę w niutonach.
Przesunięcie w metrach.
Czas w sekundach.

Moc otrzymamy w watach (dżul na sekundę).

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?