Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

443. Co dzieje się z siła elektrostatyczną przy zmianie odległości?

Elektrostatyka. Prawo Coulomba.
  • Siła elektryczna – siła z jaką oddziałują ciała naładowane elektrycznie. Opisuje je prawo Coulomba.


  • Ładunek elektryczny – własność ciała, pojawiająca się w wyniku odpływu lub przypływu cząstek naładowanych.


  • Ładunek punktowy – ciało naładowane o znikomych rozmiarach.


  • Ładunek elementarny – najmniejszy ładunek elektryczny obserwowany w „zwykłych” warunkach.


Każdy ładunek elektryczny jest wielokrotnością ładunku elementarnego.

Najmniejszymi naładowanymi cząstkami materii (w „zwykłych” warunkach) są elektrony i protony.

Ładunek protonu jest równy ładunkowi elementarnemu.

Ładunek elektronu ma wartość ładunku elementarnego ale przeciwny „znak”.

Zadanie


Jak zmieni się wartość siły elektrycznego oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi, jeśli

odległość między nimi wzrośnie n1 razy

odległość między nimi zmaleje n2 razy

Oznaczenia(51kB) Elektrostatyka - oznaczenia

Porównanie sił, dla zwiększonej odległości.(27kB) Elektrostatyka - porównanie sił

Odległość rośnie 3 razy, to siła maleje 9 razy.

Odległość rośnie 10 razy, to siła maleje 100 razy.
Porównanie sił, dla zmniejszonej odległości.(28kB) Elektrostatyka - porównanie sił

Odległość maleje 4 razy, to siła rośnie 16 razy.

Odległość maleje 9 razy, to siłą rośnie 81 razy.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt