Strona na telefon

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.

Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki obraz tego przedmiotu otrzymamy?

W jakiej odległości y od zwierciadła powstanie obraz?
Jakie jest powiększenie p obrazu?

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Zwierciadło sferyczne wypukłe

Zadanie

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.
Jaki obraz tego przedmiotu otrzymamy?
W jakiej odległości y od zwierciadła powstanie obraz?
Jakie jest powiększenie p obrazu?

W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła?

Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm
Określić własności obrazu i powiększenie.

Obrazy otrzymywane w zwierciadle sferycznym


Zadanie

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

Rozwiązanie

Oznaczenia wielkości wykorzystywanych w zadaniu

(35kB) optyka - oznaczenia  wielkości Całkowite wewnętrzne odbicie
Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła. Jaka będzie oświetlona powierzchnia, jeśli głębokość zbiornika jest równa h?

Wyprowadzenie wzorów


Wykorzystujemy równanie zwierciadła – odwrotność ogniskowej równa jest sumie odwrotności odległości przedmiotu od zwierciadła i odwrotności odległości obrazu od zwierciadła.

(15kB) optyka - wyprowadzenie wzorów na odległość obrazu od zwierciadła

Obliczenie wartości

Ogniskowa zwierciadła wypukłego jest ujemna.

W zwierciadle wypukłym otrzymujemy obrazy pozorne, pomniejszone.

(27kB) optyka - obliczenie wartości
Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe ma promień krzywizny r. W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła? Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm Określić własności obrazu i powiększenie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe.
Zwierciadło kuliste ma promień krzywizny r.