Strona na telefon

452_Spis prac dotyczących atomu.

Prace - zadania dotyczące budowy i własności atomu

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

27. Atom wodoru Bohra


Atom wodoru Bohra.
Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru.
Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.
27. Atom wodoru Bohra

26. Atom - atomowa budowa materii


Atom - atomowa budowa materii, atom wodoru według Nielsa Bohra. Trudności w sformułowaniu modelu i trudności wynikające z modelu Bohra.
26. Atom - atomowa budowa materii

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można


Każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro.

Kolejny po wodorze atom helu ma jądro o ładunku 2 razy większym.189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można
Atom - spis stron


Atom - spis stron. Budowa atomu. Rozmiary atomu. Model atomu Bohra. Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez atom

350. Atom - spis stron

Atom wodoru według Bohra


Model atomu wodoru Nielsa Bohra poziomy energetyczne.
Atom wodoru według Bohra

Model atomu wodoru według Nielsa Bohra


Długości fal emitowanych przez atom wodoru w serii Bracketta. Atom wodoru - seria Bracketta

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra
431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.


Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia. Energia emitowana przez atom. Energia pochłaniana przez atom. Energia kwantu. Energia fotonu.

431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.

51. Atom i jądro atomowe


Atom i jądro atomowe. Na każdy atom lub cząsteczkę przypada objętość w przybliżeniu równa objętości pojedynczego obiektu.

51. Atom i jądro atomowe

430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.


Model atomu wodoru. Orbity elektronu. Energia elektronu na różnych orbitach.430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.


38. Jądro atomowe


każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro. Najprostszym atomem jest atom wodoru – składa się on z jednego protonu i jednego elektronu.
38. Jądro atomowe74. Seria Bracketta atomu wodoru


74. Seria Bracketta atomu wodoru


28. Rozmiary atomów


Zakładamy, że atomy przylegają ściśle do siebie - nie uwzględniamy kształtu atomów - każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik" - pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)
28. Rozmiary atomów


213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych


Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron. Przykładem jonu ujemnego jest OH- - jon wodorotlenowy.


213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych


306. Dlaczego w gazie jest luĽno?


Atom wodoru ma promień równy około 5,3 razy 10-11 metra.
Przy założeniu, że cząsteczka wodoru ma promień dwa razy większy niż atom wodoru

306. Dlaczego w gazie jest luĽno?


367. Energia elektronu w atomie wodoru.


Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa. Całkowita energia elektronu w atomie wodoru.
367. Energia elektronu w atomie wodoru.


369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.


Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunek o przeciwnych znakach ale o tej samej wartości ...
369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.

214. Prąd elektryczny


Jonem dodatnim nazywamy atom lub cząsteczkę pozbawioną co najmniej jednego elektronu.
Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron.
214. Prąd elektryczny


69. Model atomu Bohra - emitowane fale


Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal.
69. Model atomu Bohra - emitowane fale


12. Nukleony i elektron


Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów.
Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów równoważą się.

12. Nukleony i elektron


296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.


Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu.
Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie.
31. Zjawisko Comptona


Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o większej długości.

31. Zjawisko Comptona


68. Model atomu Bohra - energia całkowita


Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny.
Wartości ładunków są takie same. ...

68. Model atomu Bohra - energia całkowita


116. Fizyka atomowa


Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.

116. Fizyka atomowa


366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru ...


Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. ... Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa. (85kB) 1. ...

366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru ...


352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu


4. Promieniowanie pochłaniane lub emitowane przez atom wodoru.
Atom wodoru emituje światło tylko o określonych długościach (częstotliwościach).

352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu


196. Co się dzieje z masą atomu?


Atom, który uległ wzbudzeniu, czyli pochłonął energię, zwiększył swoją masę. ...
Atom jonizuje się, traci elektron, gdy dostarczona zostanie energią ...

196. Co się dzieje z masą atomu?


69. Model atomu Bohra - emitowane fale


Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. ...
Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal ...

69. Model atomu Bohra - emitowane fale


12. Nukleony i elektron


Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. ... Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów ...

12. Nukleony i elektron


296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.


Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu. Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie. ...

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.


31. Zjawisko Comptona


Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o ...

31. Zjawisko Comptona


68. Model atomu Bohra - energia całkowita


Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Wartości ładunków są takie same. ...

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

116. Fizyka atomowa


Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.

116. Fizyka atomowa

Co się dzieje z masą atomu, gdy:
1) wysyła on promieniowanie świetlne?
2) jonizuje się?
3) wysyła promieniowanie jądrowe?

Masa atomu

W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra helu 3 około 700 milionów ton jąder deuteru.
Na Ziemi w wodzie jest około 2,1*1013 ton deuteru. Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy helu 3 w Słońcu?
Zużycie deuteru na Słońcu

Ile wodoru jest na Ziemi? Ile jest na Ziemi deuteru?
Wodór na Ziemi.

Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło.
Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?
Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty i dla ilości 200 zaabsorbowanych fotonów.
Zjawisko fotoelektryczne

Jak jest masa 1 mola elektronów?
Czy masa ta wpływa w istotny sposób na masę ciała?
Elektrony i atomy

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Zasada nieoznaczoności Heisenberga – zastosowanie. Obliczymy niepewność wyznaczenia wartości prędkości. Podobnie można wyznaczyć niepewność określenia położenia.
Zasada nieoznaczoności Heisenberga

¦wiatło o określonej długości (300 nm) wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16eV (rubid).
Jaką maksymalną prędkość mogą uzyskać fotoelektrony?
Zjawisko fotoelektryczne

¦wiatło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4eV.
Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?
319. Zjawisko fotoelektryczne

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?