454. Fala stojąca w piszczałce
2021-01-23 16:35

454. Piszczałka otwarta z obu końców.

Zadanie

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.

Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?

Podstawowym elementem potrzebnym do uzyskiwania fal akustycznych są piszczałki.

Piszczałki otwarte z obu końców nazywamy piszczałkami otwartymi.

W piszczałkach uzyskujemy drgania o określonych częstotliwościach.

Drgania akustyczne w piszczałce tworzą fale stojące. Na obu końcach piszczałki otwartej z obu stron powstają strzałki fali stojącej.

Zadanie - akustyka

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.

Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?

Rozwiązanie

Fala stojąca w otwartej z obu stron piszczałce ma na końcach piszczałki strzałki

Między kolejnymi strzałkami fali stojącej jest odległość równa całkowitej wielokrotności połówek długości fali.

Piszczałka otwarta. Fala stojąca.

Piszczałka otwarta. Fala stojąca.

Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?
Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika