ATOM, Mechanika,  optyka,  grawitacja,  Elektrostatyka,  Magnetyzm, Prąd elektryczny,   Energia,  Szybkość ruchu,  Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,  Dynamika,  

454. Piszczałka otwarta z obu końców.

Zadanie

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.

Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?

Podstawowym elementem potrzebnym do uzyskiwania fal akustycznych są piszczałki.

Piszczałki otwarte z obu końców nazywamy piszczałkami otwartymi.

W piszczałkach uzyskujemy drgania o określonych częstotliwościach.

Drgania akustyczne w piszczałce tworzą fale stojące. Na obu końcach piszczałki otwartej z obu stron powstają strzałki fali stojącej.

Zadanie - akustyka

Piszczałka o długości l jest otwarta z obu stron i znajduje się w powietrzu.

Jakie długości stojących fal akustycznych można wytworzyć w tej piszczałce?

Rozwiązanie

Fala stojąca w otwartej z obu stron piszczałce ma na końcach piszczałki strzałki

Między kolejnymi strzałkami fali stojącej jest odległość równa całkowitej wielokrotności połówek długości fali.

(13kB) Piszczałka otwarta. Fala stojąca.

(15kB) Piszczałka otwarta z obu stron. Obliczenia.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?