Strona na telefon

455. ¦rednia moc silnika samochodu

Zadanie

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła η (eta)?

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

Praca, moc, energia.Realne przypadki zdarzeń fizycznych są złożonymi procesami. Trudno je analizować za pomocą podstawowych praw przyrody – praw fizyki czy chemii.

Uproszczenie opisu tych procesów jest koniecznością. Jedną z metod jest tworzenie prostego modelu zjawiska. Dopiero wtedy można próbować coś wnioskować. Wnioski sprzeczne z doświadczeniem prowadzą do uzupełniania opisu. Oznacza to komplikowanie modelu.

Przykładem prostego modelu bardzo złożonego procesu jest zadanie pozwalające obliczyć (oszacować) średnią moc silnika i średnią wartość siły oporu.

Założenia upraszczające


Założenia upraszczające są następujące:

ZadanieSamochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła eta?

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

średnia moc silnika – wyprowadzenie wzoru

(10kB) średnia moc silnika – wyprowadzenie wzoru
moc średnia - końcowy wynik

(28kB) moc średnia - końcowy wynik

Jak obliczyć średnią siłę oporów ruchu w tych samych warunkach?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu
456. Ruch jednostajny samochodu - siła oporów ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?