Strona na telefon

455. Średnia moc silnika samochodu

Zadanie

Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła η (eta)?

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

Praca, moc, energia.Realne przypadki zdarzeń fizycznych są złożonymi procesami. Trudno je analizować za pomocą podstawowych praw przyrody – praw fizyki czy chemii.

Uproszczenie opisu tych procesów jest koniecznością. Jedną z metod jest tworzenie prostego modelu zjawiska. Dopiero wtedy można próbować coś wnioskować. Wnioski sprzeczne z doświadczeniem prowadzą do uzupełniania opisu. Oznacza to komplikowanie modelu.

Przykładem prostego modelu bardzo złożonego procesu jest zadanie pozwalające obliczyć (oszacować) średnią moc silnika i średnią wartość siły oporu.

Założenia upraszczające


Założenia upraszczające są następujące:

ZadanieSamochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła eta?

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

średnia moc silnika – wyprowadzenie wzoru

(10kB) średnia moc silnika – wyprowadzenie wzoru
moc średnia - końcowy wynik

(28kB) moc średnia - końcowy wynik

Jak obliczyć średnią siłę oporów ruchu w tych samych warunkach?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu
456. Ruch jednostajny samochodu - siła oporów ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?