Strona na telefon

458. Pole elektrostatyczne

Zadanie
Dane są dwa cienkie, bardzo długie, równoległe pręty naładowane ze stałymi gęstościami liniowymi.

Obliczyć pole elektrostatyczne w płaszczyźnie wyznaczonej przez pręty (bez punktów leżących na prętach!) w punkcie leżącym na prostopadłej do obu prętów.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania.

Pole elektrostatyczne

Długi, cienki pręt naładowany równomiernie

Prawo Gaussa

Symetria rozkładu ładunków

Symetria pola elektrostatycznego


Zadanie


Dane są dwa cienkie, bardzo długie, równoległe pręty naładowane ze stałymi gęstościami liniowymi.

Obliczyć pole elektrostatyczne w płaszczyźnie wyznaczonej przez pręty (bez punktów leżących na prętach!) w punkcie leżącym na prostopadłej do obu prętów.

Rozwiązanie

Dla obliczenia pola wytwarzanego przez dwa cienkie, długie pręty naładowane równomiernie zastosujemy zasadę superpozycji pól elektrycznych i prawo Gaussa.


Zakładamy, że pręty naładowane są jednoimiennie.

Najpierw pole obliczymy dla punktów leżących "poniżej" prętów.W podanej gęstości ładunków uwzględniony jest znak ładunku - dodatni lub ujemny.Wartości pola dla każdego pręta w tym samym punkcie.Dla ładunków tego samego rodzaju - wartości natężenia pola dodajemy.Dla ładunków różnego rodzaju - wartości natężeń pól odejmujemy i bierzemy wartość bezwzględną.Dla punktów znajdujących się między prętami.Dla punktów znajdujących "powyżej" prętów (iksy są teraz ujemne).

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?Oto pomocne linki

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?