Strona główna na telefon

459. Optyka - odbicie i załamanie światła

Całkowite wewnętrzne odbicie - zadanie.


Zadanie


Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła.

Jaka będzie oświetlona powierzchnia, jeśli głębokość zbiornika jest równa h?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe
Zwierciadło kuliste (sferyczne) wklęsłe ma promień krzywizny r.
W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła?
Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50cm
Określić własności obrazu i powiększenie.

Optyka geometryczna.Załamanie światła.

Odbicie światła.

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

Gęstość optyczna ośrodka.

Prawo odbicia światła.

Prawo załamania światła.


Całkowite wewnętrzne odbicie - zadanie.


Na dnie zbiornika wody znajduje się punktowe źródło światła.

Jaka będzie oświetlona powierzchnia, jeśli głębokość zbiornika jest równa h?

Rozwiązanie


Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła zachodzi, gdy światło przechodzące w ośrodku gęstszym optycznie dotrze do ośrodka rzadszego optycznie po kątem większym niż pewien kąt graniczny określony przez współczynnik załamania jednego ośrodka względem drugiego.Zakładamy, że ośrodki są jednorodne optycznie.Światło przechodzi z ośrodka gęstszego optycznie do ośrodka rzadszego optycznie.


Oświetlony jest krążek (koło) na spokojnej, płaskiej powierzchni wody(!).

Wykorzystamy prawo załamania światła.
Dla całkowitego wewnętrznego odbicia kąt załamania jest prosty.

Odpowiada mu maksymalny (graniczny) kąt padania.Kąt graniczny jest określony przez odwrotność względnego współczynnika załamania światła ośrodka gęstszego optycznie.Promień koła oświetlonego przez punktowe źródło światła jest określony przez współczynnik załamania światła i głębokość zbiornika.Promień krążka jest o około 14 procent większy od głębokości zbiornika.Taki wynik jest poprawny dla aparatu o punktowej średnicy obiektywu.

Dla obiektywu o skończonej średnicy promień krążka będzie większy o promień obiektywu.

Zwierciadło kuliste (sferyczne)
wklęsłe
ma promień krzywizny r.
W jakiej odległości od zwierciadła powstanie obraz przedmiotu umieszczonego na osi optycznej zwierciadła umieszczonego w odległości x od zwierciadła?
Przyjąć do obliczeń promień krzywizny r=25 cm odległość przedmiotu od zwierciadła x=50 cm
Określić własności obrazu i powiększenie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?