Strona na telefon

Zadanie - siła elektrodynamiczna

W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.

Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Założyć, że indukcja pola magnetycznego jest prostopadła do pręta.

Etapy rozwiązania


1. Siła elektrodynamiczna
2. Wartość siły elektrodynamicznej
3. Własności siły elektrodynamicznej
4. Maksymalna wartość siły elektrodynamicznej
5. Indukcja pola magnetycznego
6. Jednostka indukcji pola magnetycznego
7. Tesla - jednostka indukcji magnetycznej
8. Obliczenia na jednostkach
Inne zadania - siła elektrodynamiczna

W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.

Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Magnetyzm.

Siła elektrodynamiczna.


Zadanie


W jednorodnym polu magnetycznym umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o znanej długości.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o znanym natężeniu.

Obliczyć indukcję pola magnetycznego, jeśli znana jest wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Założyć, że indukcja pola magnetycznego jest prostopadła do pręta.

RozwiązanieWykorzystamy wzór opisujący wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym.

1. Siła elektrodynamicznaPowrót na początek strony

2. Wartość siły elektrodynamicznejPowrót na początek strony

3. Własności siły elektrodynamicznejPowrót na początek strony

6. Jednostka indukcji pola magnetycznegoPowrót na początek strony

7. Tesla - jednostka indukcji magnetycznejPowrót na początek strony

8. Obliczenia na jednostkachPowrót na początek strony

Inne zadania - siła elektrodynamiczna


Siła elektrodynamiczna
W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=2 mT umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o długości l=20 centymetrów prostopadle do kierunku wektora indukcji pola magnetycznego.

Przez przewodnik ten płynie stały prąd o natężeniu I=20 amperów.
Obliczyć wartość siły elektrodynamicznej F działającej na ten przewodnik.

Zadanie - siła elektrodynamiczna
W jednorodnym polu magnetycznym B=2 militesle umieszczony jest prostoliniowy przewodnik o długości l=40 cm.

Przez przewodnik płynie stały prąd o natężeniu I=10 amperów.

Obliczyć wartość siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.

Niech siła wypadkowa działająca na przewodnik będzie równa sile elektrodynamicznej.

Z jakim przyspieszeniem poruszać się będzie przewodnik wykonany z miedzi, jeśli jego promień przekroju poprzecznego równy jest 1 milimetr?

Powrót na początek strony

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?