Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

463. Siła Lorentza.

Zadanie


Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.
Wyprowadzić zależność na energię kinetyczną tej cząstki.
Założyć, że znane są
- ładunek q cząstki,
- masa m cząstki,
- indukcja B pola magnetycznego,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Etapy rozwiązania


Wyprowadzenie wzoru na energię kinetyczną

8. Rachunek jednostek


0. Siła Lorentza i jej własności


Rachunek na jednostkach

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania


Magnetyzm.

Siła Lorentza.

Ruch cząstki w polu magnetycznym.

Zadanie

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.

Wyprowadzić wzór na energię kinetyczną tej cząstki.

Założyć, że znane są
- ładunek cząstki q,
- masa cząstki m,
- indukcja pola magnetycznego B,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Rozwiązanie

0. Siła Lorentza i jej własności


Siła Lorentza i jej własności

1. Siła Lorentza i jej własności

Siła Lorentza i jej własności

2. Siła Lorentza źródłem siły dośrodkowej

3. Siła Lorentza źródłem siły dośrodkowej
4. Wzór na prędkość5. Energia kinetyczna

Wzór na energię kinetyczną cząstki naładowanej poruszającej się w polu magnetycznym

6. Rachunek na jednostkach

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-05Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt