463. Siła Lorentza.
2020-12-28 14:24

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

463. Siła Lorentza

Zadanie

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.
Wyprowadzić zależność na energię kinetyczną tej cząstki.

Założyć, że znane są
- ładunek q cząstki,
- masa m cząstki,
- indukcja B pola magnetycznego,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Etapy rozwiązania


Wyprowadzenie wzoru na energię kinetyczną

8. Rachunek jednostek


0. Siła Lorentza i jej własności


Rachunek na jednostkach

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania


Magnetyzm.

Siła Lorentza.

Ruch cząstki w polu magnetycznym.

Zadanie

Cząstka naładowana porusza się w polu magnetycznym po okręgu.

Wyprowadzić wzór na energię kinetyczną tej cząstki.

Założyć, że znane są
- ładunek cząstki q,
- masa cząstki m,
- indukcja pola magnetycznego B,
- promień r okręgu, po którym porusza się cząstka.

Rozwiązanie

0. Siła Lorentza i jej własności


Siła Lorentza i jej własności

1. Siła Lorentza i jej własności

Siła Lorentza i jej własności

2. Siła Lorentza źródłem siły dośrodkowej

3. Siła Lorentza źródłem siły dośrodkowej

4. Wzór na prędkość

5. Energia kinetyczna

Wzór na energię kinetyczną cząstki naładowanej poruszającej się w polu magnetycznym

6. Rachunek na jednostkach

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?