Strona na telefon

Ciało o masie m2 uderza z prędkością v0 w nieruchome ciało o masie m1 przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości k.

Jakie będzie maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi (skrócenie sprężyny)?

Dynamika.

Ruch drgający.

Sprężystość.

Zasada zachowania pędu.

Zderzenie niesprężyste.

Zasada zachowania energii.


ZadanieCiało o masie m2 uderza z prędkością v0 w nieruchome ciało o masie m1 przymocowane do sprężyny o stałej sprężystości k.

Jakie będzie maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi (skrócenie sprężyny)?

Rozwiązanie


Zakładamy:

1. Sprężyna jest idealna i nie ma masy.

2. Nie ma oporów ruchu.

3. Ruch jest prostoliniowy.

dynamika, zderzenie, sprężystość

Zderzenie niesprężyste - zachowany jest pęd, nie jest zachowana energia mechaniczna.
dynamika, zderzenie, sprężystość

Przed zderzeniem pęd ma jedno ciało.
W chwili po zderzeniu pęd ma układ dwóch ciał (klocków).

dynamika, zderzenie, sprężystość
Z zasady zachowania pędu liczymy prędkość nowej masy (początkową - maksymalną).

dynamika, zderzenie, sprężystość

Znając prędkość maksymalną w ruchu drgającym możemy obliczyć maksymalną energię kinetyczną.

dynamika, zderzenie, sprężystość

Maksymalna energia kinetyczna równa jest maksymalnej energii potencjalnej sprężystości.

dynamika, zderzenie, sprężystość

Z porównania tych wyrażeń otrzymamy wychylenie maksymalne.

dynamika, zderzenie, sprężystość

dynamika, zderzenie, sprężystość

Szukane wyrażenie na wartość wychylenia.

dynamika, zderzenie, sprężystość

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?