Strona na telefon

488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

Zadanie

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością v2=15 metrów na sekundę.

Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?

Kinematyka

Prędkość średnia

Szybkość średnia

Droga ruchu

Czas ruchu

Zadanie

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością v2=15 metrów na sekundę.

Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?

Rozwiązanie

Obliczamy szybkość średnią z definicji - iloraz drogi przez czas jej przebycia.

kinematyka - szybkość średnia

Na całą drogę składają się dwa odcinki.

Czas ruchu to suma czasów ruchu na obu odcinkach trasy.

2.

kinematyka - szybkość średnia

Po podstawieniu do podstawowego wzoru otrzymamy zależność, w której nie ma prędkości na obu odcinkach.

Dla szybkości na każdym odcinku zastosujemy wzór na obliczanie szybkości średniej.

3.

kinematyka - szybkość średnia

4.

kinematyka - szybkość średnia

Z tych wzorów obliczamy czasy ruchu na poszczególnych odcinkach.

5.

kinematyka - szybkość średnia

Po podstawieniu do wzoru na szybkość średnią na całej trasie otrzymamy wyrażenie zawierające długości obu odcinków i szybkości na tych odcinkach.

6.

kinematyka - szybkość średnia

Zależność jest ogólna. Możemy ją teraz uprościć poprzez wprowadzenie informacji z zadania - oba odcinki mają tę samą długość.

7.

kinematyka - szybkość średnia

W otrzymanej zależności występuje długość drogi w jedną stronę. Możemy tę wielkość wyłączyć przed nawias i skrócić.

Nowe wyrażenie nie zawiera drogi. Występują w nim tylko szybkości na obu odcinkach.

Po przekształceniu otrzymamy prosty ułamek.

Podstawiamy dane z zadania i obliczamy.

8.

kinematyka - szybkość średnia

9.

kinematyka - szybkość średnia

Zgodnie z oczekiwaniami szybkość średnia jest pośrednia między szybkościami na obu odcinkach.

10.

kinematyka - szybkość średnia

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?