Strona na telefon

488. Szybkość średnia na trasie złożonej z dwóch odcinków

Zadanie

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością v2=15 metrów na sekundę.

Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?

Kinematyka

Prędkość średnia

Szybkość średnia

Droga ruchu

Czas ruchu

Zadanie

Samochód przejechał trasę z miejscowości X do miejscowości Y ze średnią szybkością v1=10m/s, a następnie drogę powrotną (taką samą) ze średnią szybkością v2=15 metrów na sekundę.

Jak była średnia szybkość samochodu na trasie?

Rozwiązanie

Obliczamy szybkość średnią z definicji - iloraz drogi przez czas jej przebycia.

kinematyka - szybkość średnia

Na całą drogę składają się dwa odcinki.

Czas ruchu to suma czasów ruchu na obu odcinkach trasy.

2.

kinematyka - szybkość średnia

Po podstawieniu do podstawowego wzoru otrzymamy zależność, w której nie ma prędkości na obu odcinkach.

Dla szybkości na każdym odcinku zastosujemy wzór na obliczanie szybkości średniej.

3.

kinematyka - szybkość średnia

4.

kinematyka - szybkość średnia

Z tych wzorów obliczamy czasy ruchu na poszczególnych odcinkach.

5.

kinematyka - szybkość średnia

Po podstawieniu do wzoru na szybkość średnią na całej trasie otrzymamy wyrażenie zawierające długości obu odcinków i szybkości na tych odcinkach.

6.

kinematyka - szybkość średnia

Zależność jest ogólna. Możemy ją teraz uprościć poprzez wprowadzenie informacji z zadania - oba odcinki mają tę samą długość.

7.

kinematyka - szybkość średnia

W otrzymanej zależności występuje długość drogi w jedną stronę. Możemy tę wielkość wyłączyć przed nawias i skrócić.

Nowe wyrażenie nie zawiera drogi. Występują w nim tylko szybkości na obu odcinkach.

Po przekształceniu otrzymamy prosty ułamek.

Podstawiamy dane z zadania i obliczamy.

8.

kinematyka - szybkość średnia

9.

kinematyka - szybkość średnia

Zgodnie z oczekiwaniami szybkość średnia jest pośrednia między szybkościami na obu odcinkach.

10.

kinematyka - szybkość średnia

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością v1=80 km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością średnią v2=50 km/h. Jaka była średnia szybkość samochodu w czasie całej jazdy (czasu postoju nie wliczamy)?

Dwa kilogramy wody o temperaturze 10 stopni Celsjusza ogrzano do temperatury wrzenia w czajniku elektrycznym w ciągu 15 minut. Oporność R grzałki czajnika równa jest 25 omów. Jakim napięciem U zasilany był czajnik? Straty energii pomijamy. Ciepło właściwe wody c równe jest 4200 dżuli na kilogram i stopień Celsjusza. Rozwiązanie zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?