Strona na telefon

489. Prawo Archimedesa

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.

Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.

Wyprowadzić odpowiednią zależność.

Obliczenia wykonać dla
cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny

Hydrostatyka.

Stan równowagi.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona.

Prawo Archimedesa.

Gęstość ciała.

Objętość ciała.

Masa ciała.

Ciężar ciała.

Przyspieszenie ziemskie.

Zadanie


Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.

Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.

Wyprowadzić odpowiednią zależność.

Obliczenia wykonać dla

cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny

ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny

Rozwiązanie1.
Ciało zanurzone w cieczy wypiera taką objętość cieczy jak objętość ciała jest w niej zanurzona.

Masa ciała to iloczyn gęstości ciała i objętości tego ciała.

Siłą wyporu równa jest iloczynowi gęstości cieczy, objętości wypartej cieczy i przyspieszenia ziemskiego.

Ciężar ciała równy jest iloczynowi masy ciała i przyspieszenia ziemskiego.
1.
hydrostatyka - prawo Archimedesa
2.
Masa ciała jednorodnego równa jest iloczynowi gęstości tego ciała i objętości tego ciała.

Ciężar ciała równy jest iloczynowi gęstości ciała, objętości ciała i przyspieszenia ziemskiego.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

3.
Układ jest w równowadze więc siła wyporu ma wartość równą ciężarowi ciała.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

4.
Można z równości wyeliminować przyspieszenie ziemskie i obliczyć iloraz objętości ciała i objętości wypartej cieczy czyli ułamek określający jaka część objętości ciała jest zanurzona.
hydrostatyka - prawo Archimedesa
5.
Podstawiamy dane - gęstości cieczy i ciała.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

6.
Końcowy wynik.
Jednostki uległy skróceniu.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?