Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

489. Prawo Archimedesa

Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.
Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.

Wyprowadzić odpowiednią zależność.

Obliczenia wykonać dla
cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny
ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny

Hydrostatyka.

Stan równowagi.

Pierwsza zasada dynamiki Newtona.

Prawo Archimedesa.

Gęstość ciała.

Objętość ciała.

Masa ciała.

Ciężar ciała.

Przyspieszenie ziemskie.Zadanie


Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość wody pływa w niej częściowo zanurzone.

Jaka część objętości tego ciała jest zanurzona.

Wyprowadzić odpowiednią zależność.

Obliczenia wykonać dla

cieczy o gęstości 1000 kilogramów na metr sześcienny

ciała o gęstości 800 kilogramów na metr sześcienny

Rozwiązanie1.
Ciało zanurzone w cieczy wypiera taką objętość cieczy jak objętość ciała jest w niej zanurzona.

Masa ciała to iloczyn gęstości ciała i objętości tego ciała.

Siłą wyporu równa jest iloczynowi gęstości cieczy, objętości wypartej cieczy i przyspieszenia ziemskiego.

Ciężar ciała równy jest iloczynowi masy ciała i przyspieszenia ziemskiego.
1.
hydrostatyka - prawo Archimedesa
2.
Masa ciała jednorodnego równa jest iloczynowi gęstości tego ciała i objętości tego ciała.

Ciężar ciała równy jest iloczynowi gęstości ciała, objętości ciała i przyspieszenia ziemskiego.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

3.
Układ jest w równowadze więc siła wyporu ma wartość równą ciężarowi ciała.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

4.
Można z równości wyeliminować przyspieszenie ziemskie i obliczyć iloraz objętości ciała i objętości wypartej cieczy czyli ułamek określający jaka część objętości ciała jest zanurzona.
hydrostatyka - prawo Archimedesa
5.
Podstawiamy dane - gęstości cieczy i ciała.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

6.
Końcowy wynik.
Jednostki uległy skróceniu.

hydrostatyka - prawo Archimedesa

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-29Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt