Strona na telefon

Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Prawo powszechnego ciążenia możemy zastosować do obliczenia przyspieszenia spadku swobodnego na Księżycu.

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.

Wykorzystać dane dostępne w tablicach.

Pojęcia wykorzystane do rozwiązania zadania

Grawitacja.

Prawo powszechnego ciążenia.

Natężenie pola grawitacyjnego.

Przyspieszenie przy powierzchni ciała niebieskiego.
grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego Księżyc.

Spadek swobodny.


Zadanie


Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.

Wykorzystać dane dostępne w tablicach.

Rozwiązanie

1. Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca


Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca jest prawie równe natężeniu pola grawitacyjnego Księżyca przy jego powierzchni.

Wzór na wartość natężenia pola grawitacyjnego przy powierzchni ciała niebieskiego.


Zakładamy kulistą symetrię rozkładu materii w ciele lub pomijamy rozmiary ciała
grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

2. Wartość stałej grawitacji.
Wzór na przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca.


grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

3. Masa Księżyca.


Promień Księżyca - traktujemy, że ma kształt kuli.
grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

4. Podstawiamy dane do wzoru na przyspieszenie księżycowe.Promień Księżyca wyrażamy w metrach.
grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

5. Wynik końcowy w metrach na sekundę do kwadratu.Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca jest około 6 razy mniejsze niż przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Ziemi.
grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?