Strona na telefon

Przyspieszenie spadku swobodnego na Księżycu

Prawo powszechnego ciążenia możemy zastosować do obliczenia przyspieszenia spadku swobodnego na Księżycu.

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.

Wykorzystać dane dostępne w tablicach.

grawitacja - natężenie pola grawitacyjnego

Rozwiązanie

1. Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca

Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca jest prawie równe natężeniu pola grawitacyjnego Księżyca przy jego powierzchni.

Wzór na wartość natężenia pola grawitacyjnego przy powierzchni ciała niebieskiego.

Zakładamy kulistą symetrię rozkładu materii w ciele lub pomijamy rozmiary ciała

grawitacja - natężenie pola grawitacyjnego

2. Wartość stałej grawitacji

Wzór na przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca.

grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

3. Obliczenie wartości przyspieszenia spadku swobodnego na Księżycu

Promień Księżyca - traktujemy, że ma kształt kuli.

Podstawiamy dane do wzoru na przyspieszenie księżycowe.

Promień Księżyca wyrażamy w metrach.

Wynik końcowy otrzymamy w niutonach na kilogram lub w metrach na sekundę do kwadratu.

grawitacja- natężenie pola grawitacyjnego

Przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Księżyca jest około 6 razy mniejsze niż przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni Ziemi.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Pojęcia wykorzystane do rozwiązania zadania

Grawitacja

Prawo powszechnego ciążenia.

Natężenie pola grawitacyjnego.

Przyspieszenie przy powierzchni ciała niebieskiego.

Księżyc

Spadek swobodny.

Zadanie

Obliczyć przyspieszenie spadku swobodnego ciał na Księżycu.

Wykorzystać dane dostępne w tablicach.