Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Rzut pionowy w dół.

Zadanie


Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.

Obliczyć czas t spadku ciała.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Kinematyka

Pojęcia wykorzystywane w zadaniu

kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi
rzut pionowy

spadek swobodny

przyspieszenie ziemskie

ruch prostoliniowy

ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

prędkość średnia

prędkość średnia w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym


Zadanie


Ciało znajdujące się na wysokości H zostało rzucone pionowo w dół ze znaną prędkością początkową v0.

Obliczyć czas t spadku ciała.

Rozwiązanie


Zakładamy, że:

przyspieszenie ziemskie jest stałe na całej wysokości od poziomu zerowego do początkowej wysokości rzutu

nie ma oporów ruchu (zaniedbujemy powietrze).

1.
Ciało znajduje się na wysokości H. W chwili początkowej (tpocz=0) ciało zostało wyrzucone pionowo w dół z prędkością v0.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi

Ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową różną od zera.kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi 2.
W każdej chwili późniejszej ciało porusza się szybciej - następuje przyrost prędkości (efekt przyspieszenia ziemskiego).
3.
Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi4.
Wykorzystujemy wzory na prędkość średnią ruchu jednostajnie przyspieszonym.
Otrzymujemy zależność drogi od czasu.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi
5.
Całkowita droga równa jest początkowej wysokości, na której znajdowało się ciało.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


6.
Otrzymujemy równanie kwadratowe.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi
7.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi Równanie ma dwa pierwiastki.
Ale to matematycznie. Musimy sprawdzić sens fizyczny każdego rozwiązania.


8.
Jedno rozwiązanie jest ujemne - odrzucamy je, bo ruch zaczął się w chwili zerowej.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi

9.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi Drugie rozwiązanie jest dodatnie.
Czas ruchu zależy od prędkości początkowej i od wysokości początkowej.
ATOM,       Mechanika,  
   OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,  
    Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,    
    RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,    
  Elektromagnetyzm,  
  Rzuty,    

10.
Trochę inna postać rozwiązania.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi 11.
Jak się zachowuje rozwiązanie w warunkach brzegowych?
Dla zerowej prędkości początkowej otrzymujemy czas spadku swobodnego.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

12.
Dla zerowej wysokości otrzymujemy czas zero - tak też nakazuje fizyka zjawiska.
kinematyka - rzut w dół w polu grawitacyjnym Ziemi Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku


Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-29Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt