Strona główna na telefon

Druga zasada dynamiki Newtona

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Druga zasada dynamikiWażne pojęcia i prawa wykorzystywane w zadaniu

Mechanika

kinematyka

dynamika

prawa dynamika Newtona

druga zasada dynamiki Newtona

siła

siłą wypadkowa

masa ciała

przyspieszenie

prędkość

droga

przemieszczenie

prędkość średnia

prędkość chwilowa

Zadanie


Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada

Rozwiązanie


W zadaniu jest mowa tylko o jednej sile. Pozostałe siły są pominięte.

Traktujemy siłę z zadania jako wypadkową siłę działającą na ciało - siłę niezrównoważoną.

1.
Druga zasada dynamiki Newtona

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

2.

Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
485_obliczenia
3.

Uwzględniamy warunek - spoczynek w chwili 0.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada 4.

Można przejść na skalary - kierunek prędkości, przyspieszenia i siły są identyczne - zgodne z wektorem przemieszczenia.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
5.

Zapisujemy prędkość chwilową za pomocą siły i masy oraz czasu.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
6.

Dla stałego przyspieszenia prędkość średnia ma specyficzną własność.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
7.

Wyrażenie na prędkość średnią w ruchu jednostajnie przyspieszonym z zerową prędkością początkową.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
8.

Prędkość średnią wyrażamy za pomocą siły, masy i czasu.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
9.

Droga przebyta przez ciało pod działaniem stałej siły z pozycji spoczynku.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
10.

Dla siły 10 niutonów i masy 0,25 kg oraz czasu 3 sekundy otrzymujemy wynik 180 metrów.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
11.

Podstawienie danych i obliczenia.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
12.

Wynik końcowy i wzór z którego obliczyliśmy.

dynamika i kinematyka ruchu prostoliniowego- druga zasada
Przykład obliczania przyspieszenia ruchu
ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu