Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

498. Opis ruchu - przemieszczenie

Zadanie


Ciało porusza się po linii prostej.
W pewnej chwili t0 znajduje się w położeniu 0.

W chwili późniejszej t1 znajduje się w położeniu x1.

W innej chwili t2>t1 znajduje się w położeniu x2 większym niż x1.

Jakie jest przemieszczenie tego ciała?

Jaką drogę przebyło ciało w ciągu czasu t2?

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadani

a
ruch

tor ruchu

położenie ciała

przemieszczenie

zmiana położenia

droga ruchu


Rozwiązanie


1.

Ilustracja - przemieszczenie ciała w czasie od t0 do t1.
Droga ma wartość równą długości przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu
2.
Ilustracja do sytuacji, gdy ciało przemieszcza się po linii krzywej.
Droga jest większa niż długość przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

3.
Ciało wraca po tej samej linii.
Wartość przemieszczenia jest większa od zera.
Całkowite przemieszczenie to suma dwóch przemieszczeń - dwóch wektorów.

kinematyka - opis ruchu

4.
Długość wypadkowego przemieszczenia to różnica wartości przemieszczenia pierwszego i wartości przemieszczenia drugiego.

Różnica ta musi być większa od zera.

kinematyka - opis ruchu
5.
Droga całkowita ruchu jest większa niż długość przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

6.
Dla ruchu płaskiego przemieszczenie wypadkowe jest równe sumie obu przemieszczeń - wektorów.

kinematyka - opis ruchu

7.
Dla ruchu złożonego z dwóch przemieszczeń różnokierunkowych droga całkowita jest większa od wartości całkowitego przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

8.
Dla ruchów krzywoliniowych zawsze droga jest większa od przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

9.
Wartość przemieszczenia i droga są zawsze nieujemne.

kinematyka - opis ruchu

10.
Szczególny przypadek - przemieszczenia są przeciwne.

Całkowite przemieszczenie jest równe zero.

kinematyka - opis ruchu

11.
Droga w przemieszczeniu wzdłuż linii prostej, w którym ciało powraca do położenia początkowego jest większa od zera, a przemieszczenie jest zerowe.

kinematyka - opis ruchu

12.
Zawsze spełnione są warunki:
droga jest nie mniejsza niż wartość przemieszczenia.
Wartość przemieszczenia jest nieujemna (także dla całkowitego przemieszczenia równego zero).

kinematyka - opis ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt