Strona główna na telefon

498. Opis ruchu - przemieszczenie

Zadanie

Ciało porusza się po linii prostej.
W pewnej chwili t0 znajduje się w położeniu 0.

W chwili późniejszej t1 znajduje się w położeniu x1.

W innej chwili t2>t1 znajduje się w położeniu x2 większym niż x1.

Jakie jest przemieszczenie tego ciała?

Jaką drogę przebyło ciało w ciągu czasu t2?

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

ruch

tor ruchu

położenie ciała

przemieszczenie

zmiana położenia

droga ruchu

Rozwiązanie

1.

Ilustracja - przemieszczenie ciała w czasie od t0 do t1.
Droga ma wartość równą długości przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu
2.
Ilustracja do sytuacji, gdy ciało przemieszcza się po linii krzywej.
Droga jest większa niż długość przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

3.
Ciało wraca po tej samej linii.
Wartość przemieszczenia jest większa od zera.
Całkowite przemieszczenie to suma dwóch przemieszczeń - dwóch wektorów.

kinematyka - opis ruchu

4.
Długość wypadkowego przemieszczenia to różnica wartości przemieszczenia pierwszego i wartości przemieszczenia drugiego.

Różnica ta musi być większa od zera.

kinematyka - opis ruchu
5.
Droga całkowita ruchu jest większa niż długość przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

6.
Dla ruchu płaskiego przemieszczenie wypadkowe jest równe sumie obu przemieszczeń - wektorów.

kinematyka - opis ruchu

7.
Dla ruchu złożonego z dwóch przemieszczeń różnokierunkowych droga całkowita jest większa od wartości całkowitego przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

8.
Dla ruchów krzywoliniowych zawsze droga jest większa od przemieszczenia.

kinematyka - opis ruchu

9.
Wartość przemieszczenia i droga są zawsze nieujemne.

kinematyka - opis ruchu

10.
Szczególny przypadek - przemieszczenia są przeciwne.

Całkowite przemieszczenie jest równe zero.

kinematyka - opis ruchu

11.
Droga w przemieszczeniu wzdłuż linii prostej, w którym ciało powraca do położenia początkowego jest większa od zera, a przemieszczenie jest zerowe.

kinematyka - opis ruchu

12.
Zawsze spełnione są warunki:
droga jest nie mniejsza niż wartość przemieszczenia.
Wartość przemieszczenia jest nieujemna (także dla całkowitego przemieszczenia równego zero).

kinematyka - opis ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?