Strona główna na telefon

Kinematyka -rzut pionowy w górę.

Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.
Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Ile czasu t trwał cały ruch?

Z jakiej wysokości h wyrzucono ciało?

Ważne pojęcia stosowane w rozwiązaniu


ciało
ruch

prędkość ruchu

przyspieszenie ruchu

opóźnienie ruchu

przyspieszenie ziemskie

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch jednostajnie opóźniony

ruch prostoliniowy

prędkość ruchu

droga ruchu


Zadanie

Ciało zostało rzucone w górę z nieznanej wysokości h z prędkością o wartości v0.

Prędkość (wartość prędkości) ciała w chwili uderzenie w powierzchnię Ziemi jest k razy większa od prędkości początkowej (gdzie k jest większe od 1).

Rozwiązanie

1.

Ilustracja do zadania.

kinematyka - rzut pionowy w górę

2.

Warunek na prędkość końcową.

kinematyka - rzut pionowy w górę
3.
Całkowity czas ruchu.

kinematyka - rzut pionowy w górę

4.

Prędkość w ruchu w górę na wysokość H.

kinematyka - rzut pionowy w górę

5.

Czas wznoszenia się.

kinematyka - rzut pionowy w górę 6.
Czas ruchu po uwzględnieniu czasu wznoszenia się i czasu spadku na wysokość początkową.
kinematyka - rzut pionowy w górę

7.

Czas spadku z wysokości początkowej h.
kinematyka - rzut pionowy w górę
8.
Czas całkowity.
kinematyka - rzut pionowy w górę

9.
Obliczony całkowity czas ruchu.
kinematyka - rzut pionowy w górę
10.
Wynik zapisany w najprostszej formie.
kinematyka - rzut pionowy w górę

11.

Obliczenia dla szczególnych wartości k.
Tutaj dla k=1.
kinematyka - rzut pionowy w górę
12.
Wysokość dla k=1.
kinematyka - rzut pionowy w górę

13.
Nowy przypadek - k=2.
kinematyka - rzut pionowy w górę
14.
Wysokość początkowa dla k=2.
kinematyka - rzut pionowy w górę
ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,    
Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym


Ancient Rome - po angielsku


Starożytny Egipt


Starożytna Grecja


Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,