Strona na telefon

501. Położenie ciała

Kinematyka - wstęp.

Kinematyka zajmuje się geometrią ruchu.
Kinematyka nie wyjaśnia dlaczego ruch jest stały lub zmienny.

Ruch to zmiana położenia jednego ciała względem innego ciała obranego za układ odniesienia.

Jak opisać ruch ciała?

Trzeba podać położenie ciała.
Do tego potrzebny jest układ współrzędnych.

Wybieramy układ prostokątny kartezjański.

Pojęcia potrzebne do opisu ruchuopis ruchu

wektor położenia

wartość wektora położenia.

długość wektora położenia

kąt nachylenia wektora położenia

układ współrzędnych

jednostka długości

kartezjański układ współrzędnych


1.
Wektor położenia

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała
2.
Zapis wektora położenia.
Zapis uproszczony.
kinematyka - opis ruchu, położenie ciała

3.
Długość wektora położenia.

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała

4.
Przykład innego wektora położenia ciała - ilustracja.

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała
5.
Zapis wektora położenia z przykładu.
Długość wektora położenia - obliczenia.

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała

6.
Wektor położenia o jednej współrzędnej ujemnej.

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała

7.
Długość wektora położenia z przykładu 6.

kinematyka - opis ruchu, położenie ciała

Jakich informacji nie ma zawartych w długości wektora położenia?
Co jeszcze trzeba dodać, aby otrzymać jednoznaczne położenie punktu?

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?