Strona na telefon

502. Kinematyka - opis ruchu ciała

Mechanika - kinematyka.

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu ciała.
Kinematyka to inaczej geometria ruchu ciała.

Podstawą opisu ruchu ciała jest opisanie położenia ciała w dowolnej chwili ruchu.

Kinematyka - opis ruchu ciała

przesunięcie

wektor przesunięcia

układ współrzędnych

położenie ciała

współrzędne

długość wektora

nachylenie wektora

kierunek wektora

wartość wektora

zwrot wektora

zapis wektora

1.
Oznaczenie wektora przesunięcia

kinematyka - opis ruchu ciała
2.
Wektor przesunięcia jako różnica dwóch położeń ciała.
kinematyka - opis ruchu ciała

3.
Ilustracja wektorów położenia i wektora przesunięcia.

kinematyka - opis ruchu ciała

4.
Przykład liczbowy.

kinematyka - opis ruchu ciała
5.
Długość wektora przesunięcia.

kinematyka - opis ruchu ciała

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?