Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy

Zadanie rozwiązane - kinematyka
(tekst w formacie pdf)

Ciało (samochód) porusza się z szybkością 90 kilometrów na godzinę.
W jakim czasie samochód przebędzie drogę 200 metrów?


Zadanie


Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Ważne pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu zadania


kinematyka

ruch prostoliniowy

ruch jednostajny

ruch jednostajnie zmienny

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch jednostajnie opóźniony

prędkość chwilowa

prędkość średnia

przyspieszenie ruchu

opóźnienie ruchu

droga ruchu


Zadanie


Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Rozwiązanie


1.
Przyrost prędkości w pierwszym przedziale casu

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny
2.
Droga w ruchu prostoliniowym ze znaną prędkością średnią.
Prędkość średnia w ruchu ze stałym przyspieszeniem.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

3.
Wzór na drogę w pierwszym odcinku czasu wyrażony przez prędkość w chwili t1.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

4.
Droga w drugim przedziale czasu - ruch jednostajny prostoliniowy.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny
5.
Droga w trzecim przedziale czasu - ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

6.
Całkowita droga ruchu
kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

7.
Wzór końcowy na całkowitą drogę w ruchu ciała.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-04-30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt