Strona główna na telefon

503. Kinematyka punktu materialnego - ruch prostoliniowy

Zadanie rozwiązane - kinematyka
(tekst w formacie pdf)

Ciało (samochód) porusza się z szybkością 90 kilometrów na godzinę.
W jakim czasie samochód przebędzie drogę 200 metrów?


Zadanie


Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Ważne pojęcia wykorzystywane w rozwiązaniu zadania


kinematyka

ruch prostoliniowy

ruch jednostajny

ruch jednostajnie zmienny

ruch jednostajnie przyspieszony

ruch jednostajnie opóźniony

prędkość chwilowa

prędkość średnia

przyspieszenie ruchu

opóźnienie ruchu

droga ruchu


Zadanie


Ciało spoczywające w punkcie zero wprawione zostało w ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

Po czasie t1 ciało to uzyskało prędkość v1.

Następnie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym z prędkością v1 przez czas t2.

Po tym czasie ciało porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym przez czas t3 do zatrzymania się.

Obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu.

Rozwiązanie


1.
Przyrost prędkości w pierwszym przedziale casu

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny
2.
Droga w ruchu prostoliniowym ze znaną prędkością średnią.
Prędkość średnia w ruchu ze stałym przyspieszeniem.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

3.
Wzór na drogę w pierwszym odcinku czasu wyrażony przez prędkość w chwili t1.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

4.
Droga w drugim przedziale czasu - ruch jednostajny prostoliniowy.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny
5.
Droga w trzecim przedziale czasu - ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

6.
Całkowita droga ruchu
kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

7.
Wzór końcowy na całkowitą drogę w ruchu ciała.

kinematyka - ruch prostoliniowy jednostajny i jednostajnie zmienny

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?