Strona na telefon

504. Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki

Druga zasada dynamiki Newtona

Postać pędowa drugiej zasady dynamiki Newtona

Postać pędowa drugiej zasady dynamiki to uogólniona postać tej zasady dynamiki.

Ważne pojęcia i wielkości

siła

pęd

przyspieszenie

zmiana pędu

popęd siły

Założenie do wyprowadzenia zależności - przyspieszenie jest stałe.

Zależność ta jest uniwersalna, ale jej wyprowadzenie w ogólnym przypadku jest złożone.

1.

Druga zasada dynamiki w postaci "klasycznej" - szkolnej

(5kB)druga zasada dynamiki Newtona

2.

Przyspieszenie.
Zapis drugiej zasady dynamiki z wykorzystaniem definicji przyspieszenia.

(4kB) druga zasada dynamiki Newtona

3.

Przekształcenie wyrażenia - zmiana pędu to popęd siły.

(9kB) druga zasada dynamiki Newtona
4.
Postać pędowa drugiej zasady dynamiki

(12kB) druga zasada dynamiki Newtona

5.
Uniwersalny charakter pędowej zasady dynamiki Newtona

(6kB) druga zasada dynamiki Newtona

6.
Wzór na siłę w pędowej postaci dynamiki Newtona

(8kB) druga zasada dynamiki Newtona

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?