Strona na telefon

505. Prawo powszechnego ciążenia - zastosowanie

Zadanie

Obliczenie masy planety i średniej gęstości planety, gdy znamy przyspieszenie spadku swobodnego przy powierzchni ciała niebieskiego i jej rozmiary (promień).

Założenie

ciało niebieskie ma kształt kulisty.

Ważne pojęcia potrzebne przy rozwiązywaniu zadania

grawitacja,

przyspieszenie,

gęstość substancji,

masa ciała,

spadek swobodny,

natężenie pola grawitacyjnego,

pole grawitacyjne,

prawo powszechnego ciążenia

Rozwiązanie

1.

Natężenie pola grawitacyjnego przy powierzchni planety.

(19kB) prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

2.

Przyspieszenie spadku swobodnego przy pominięciu oporów ruchu i obrotu planety.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

3.

Wykorzystanie pomiarów przyspieszenia spadku swobodnego do obliczenia masy planety.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

4.
Przekształcenie wzoru

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie
5.
Wzór na masę planety.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

6.
Masa to iloczyn gęstości średniej ciał i objętości ciała.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

7.
Porównanie obu wzorów na masę.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

8.
Wzór na objętość kuli.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

9.
Podstawienie wzoru na objętość kuli do równości mas.
prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

10.
Obliczenia - skracamy przez promień planety.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

11.
Końcowy wzór na gęstość.

prawo powszechnej grawitacji - zastosowanie

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
patrz

9000. Spis zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?