wersja na komputer
(4kB)

Jednostki prędkości i ich zamiana

Podstawowe jednostki prędkości (szybkości)

metr na sekundę

kilometr na godzinę

metr na minutę

metr na sekundę na kilometr na godzinę

kilometr na godzinę

metr na minutę

Podstawową jednostką czasu w SI jest sekunda,

odległości (długości) - metr,

a prędkości (szybkości) - metr na sekundę.

W praktyce czas mierzymy w sekundach, minutach, godzinach, dniach, latach.
Odległość (drogę, przesunięcie) mierzymy w metrach, kilometrach.
Prędkość (szybkość) mierzymy w metrach na sekundę, kilometrach na godzinę.

Najczęściej stosowaną praktyczną jednostką szybkości (prędkości) są kilometry na godzinę.
Warto więc znać sposoby przechodzenia od jednej jednostki do innej.

Jednostki prędkości i ich zamiana

podstawowe jednostki prędkości i szybkości

to

metr na sekundę

wartość prędkości 1 metr na sekundę oznacza, że ciało poruszające się z taką prędkością (szybkością) przebędzie w ciągu 1 sekundy drogę równą 1 metr
Powrót na początek strony

kilometr na godzinę

1 kilometr na godzinę oznacza, że ciało poruszające się z taką prędkością (szybkością) przebędzie w ciągu 1 godziny drogę (odległość) równą 1 kilometr
Powrót na początek strony

metr na minutę

1 metr na minutę - ciało poruszające się z taką prędkością w ciągu minuty przebędzie odległość 1 metra
Powrót na początek strony

Jak zamieniamy jedne jednostki na inne?

Wykorzystujemy zależności
1 kilometr to 1000 metrów czyli 1 km=1000 m,

1 godzina to 3600 sekund czyli 1 h=3600 s,

1 godzina to 60 minut czyli 1 h=60 min,

1 minuta to 60 sekund czyli 1 min=60 s.

Przykłady

1. Zamiana 1 metra na sekundę na kilometry na godzinę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)

1 metr na sekundę to 3,6 kilometrów na godzinę

2. Obliczenia - zamiana 1 metra na sekundę na kilometry na godzinę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)

Jeden metr na sekundę to inaczej 3,6 kilometra na godzinę.

Jeden metr na sekundę to inaczej 3600 metrów na godzinę.

3. Zamiana 1 metra na sekundę na metry na minutę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)

Jeden metr na sekundę to sześćdziesiąt metrów na minutę.

Zamienić szybkość 3,2 metra na sekundę na metry na minutę.

4. Jeden metr na sekundę to ile metrów na minutę?

zamiana jednostek prędkości (szybkości)

Obliczenia - zamiana 1 metra na sekundę na metry na minutę.

5. Zamiana prędkości 1 kilometra na minutę na prędkość wyrażoną w kilometrach na godzinę oraz prędkości 1 kilometra na sekundę na prędkość wyrażoną w kilometrach na godzinę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)

Zamienić szybkość 1,2 kilometra na minutę na kilometry na godzinę.

Zamienić szybkość 1,6 kilometra na sekundę na kilometry na godzinę.

6. Zamiana kilometra na godzinę na metry na sekundę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)
Zamiana kilometra na godzinę na metry na sekundę

7. Zamiana kilometra na godzinę na metry na sekundę - obliczenia.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)
Zamiana kilometra na godzinę na metry na sekundę - obliczenia

8. Zamiana metra na minutę na metry na sekundę.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)
Zamiana metra na minutę na metry na sekundę

9. Zamiana metra na minutę na metry na sekundę - obliczenia.

zamiana jednostek prędkości (szybkości)
Zamiana metra na minutę na metry na sekundę - obliczenia

10. Zamiana jednostek prędkości (szybkości)

zamiana jednostek prędkości (szybkości)
Zamiana jednostek prędkości (szybkości)
ATOM,       Mechanika,       OPTYKA,      grawitacja,     Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Ruch ciała. Prędkość ruchu ciała. Jednostki prędkości i ich zamiana

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1?Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

2015-03-10

ATOM, Mechanika,      OPTYKA,       grawitacja,     Elektrostatyka,       Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,     Dynamika,       Elektromagnetyzm,    

Zamienić szybkość 2,5 metra na sekundę na kilometry na godzinę.


ATOM, Mechanika,       OPTYKA,       grawitacja,     Elektrostatyka,       Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,     Szybkość ruchu,     Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,     Dynamika,       Elektromagnetyzm,


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


ATOM, Mechanika,       OPTYKA,       grawitacja,     Elektrostatyka,       Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,     Szybkość ruchu,     Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,     Dynamika,       Elektromagnetyzm

Strona główna

Ruch

Siły

Energia

Prąd

Atom

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa

  Spisy rozwiązanych zadań

  Kilka linków z historii

  Na luzie

  FAJNE! - Allani.pl - Dobierz zestaw