Strona na telefon

507. Szybkość średnia

Szybkość średnia

Zadanie

Obliczanie szybkości średniej na trasie złożonej z kilku odcinków.

Potrzebne pojęcia

prędkość ruchu,

szybkość ruchu,

droga ruchu,

szybkość średnia,

całkowita droga ruchu,

całkowity czas ruchu

Rozwiązanie

1.
Dwa odcinki drogi - dwa czasy ich przebycia.
Szybkości średnie na każdym odcinku.

Szybkość średnia na całej trasie.
2.
Szybkość średnia na całej trasie.
Szybkość średnia na całej trasie - wyrażona przez prędkości średnie na poszczególnych odcinkach drogi.

Szybkość średnia na całej trasie.

3.
Przypadek szczególny - równe czasy na obu odcinkach drogi.

Szybkość średnia na całej trasie.

4.
Wyprowadzenie wzoru dla przypadku, gdy czasy ruchu na obu odcinkach są takie same.

Szybkość średnia na całej trasie.
5.
Przypadek szczególny - oba odcinki drogi są równe.

Szybkość średnia na całej trasie.

6.
Wyprowadzenie wzoru na prędkość średnią dla przypadku, gdy znane są prędkości średnie na dwu równych odcinkach drogi.

Szybkość średnia na całej trasie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?