Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie


Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

508. Siła Lorentza - jej własności

Siła Lorentza - jej własności

Na spoczywającą cząstkę naładowaną pole magnetyczne nie wywiera oddziaływania.

Siła działająca na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetycznym opisana jest iloczynem wektorowym i nosi nazwę siły Lorentza

Siła ta zależy od

wartości
ładunku q
prędkości cząstki naładowanej v
indukcji pola magnetycznego B
oraz od kierunku
prędkości i kierunku
indukcji pola magnetycznego

Może zdarzyć się sytuacja, że cząstka jest naładowana i porusza się w polu magnetycznym a siła Lorentza będzie miała wartość zero.

Wystąpi to wtedy, gdy kierunek prędkości v i kierunek wektora indukcji B pola magnetycznego będą takie same.

1. Siła Lorentza

Siła Lorentza to siła z jaką pole magnetyczne działa na cząstkę naładowaną.
Siła Lorentza jest prostopadła do
kierunku wektora prędkości
kierunku indukcji pola magnetycznego.
Siła działająca na spoczywającą cząstkę naładowaną jest równa zero.

magnetyzm, siła Lorentza, własności siły Lorentza

2. Siła Lorentza - własności

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

3. Kiedy siła Lorentza ma wartość zero?

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

4. Ilustracja własności iloczynu wektorowego - siły Lorentza

(21kB) magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

5. Jednostka indukcji magnetycznej. Zależności między jednostkam

(20kB) magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

7. Weber jest jednostką strumienia magnetycznego

Weber - jednostka strumienia magnetycznego.
Weber na metr kwadratowy - jednostka indukcji magnetycznej

(17kB) magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)
9000. Spis rozwiązanych zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-05

>


Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt