Siła Lorentza - jej własności

Na spoczywającą cząstkę naładowaną pole magnetyczne nie wywiera oddziaływania.

Siła działająca na cząstkę naładowaną poruszającą się w polu magnetycznym opisana jest iloczynem wektorowym i nosi nazwę siły Lorentza

Siła ta zależy od

wartości
ładunku q
prędkości cząstki naładowanej v
indukcji pola magnetycznego B
oraz od kierunku
prędkości i kierunku
indukcji pola magnetycznego

Może zdarzyć się sytuacja, że cząstka jest naładowana i porusza się w polu magnetycznym a siła Lorentza będzie miała wartość zero.

Wystąpi to wtedy, gdy kierunek prędkości v i kierunek wektora indukcji B pola magnetycznego będą takie same.

1. Siła Lorentza

Siła Lorentza to siła z jaką pole magnetyczne działa na cząstkę naładowaną.
Siła Lorentza jest prostopadła do
kierunku wektora prędkości
kierunku indukcji pola magnetycznego.
Siła działająca na spoczywającą cząstkę naładowaną jest równa zero.

magnetyzm, siła Lorentza, własności siły Lorentza

2. Siła Lorentza - własności

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

3. Kiedy siła Lorentza ma wartość zero?

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

4. Ilustracja własności iloczynu wektorowego - siły Lorentza

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

5. Jednostka indukcji magnetycznej. Zależności między jednostkam

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

7. Weber jest jednostką strumienia magnetycznego

Weber - jednostka strumienia magnetycznego.
Weber na metr kwadratowy - jednostka indukcji magnetycznej

magnetyzm, siła Lorentza - jej własności

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie)

9000. Spis rozwiązanych zadań z mechaniki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?