Strona na telefon

Cieplny przepływ energii

Zadanie

Ciało o znanej masie zostało ogrzane do pewnej temperatury końcowej w wyniku dostarczenia energii.

Jaka była temperatura początkowa ciała?

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Cieplny przepływ energii

pierwsza zasada termodynamiki

temperatura ciała

przyrost temperatury ciała

równowaga termodynamiczna

równowaga cieplna

ciepło

energia

energia wewnętrzna

układ izolowany

Rozwiązanie

Założenia

- brak strat energii do otoczenia

- przekaz energii do całego ciała

- ciało ogrzewane jest jednorodne

1.

Energia potrzebna do ogrzania ciała o określony przyrost temperatury to iloczyn ciepła właściwego ciała, masy tego ciała i przyrostu temperatury.

(13kB) Termodynamika. Cieplny przepływ energii
2.
Przyrost temperatury to iloraz energii przez ciepło właściwe i masę ciała.

(10kB)  Termodynamika. Cieplny przepływ energii

3.
Przyrost temperatury ciała to różnica temperatury końcowej i temperatury początkowej ciała.

(9kB) Termodynamika. Cieplny przepływ energii

4.
Porównujemy oba wyrażenia na przyrost temperatury ciała.

(12kB) Termodynamika. Cieplny przepływ energii

5.
Temperatura początkowa to różnica temperatury końcowej i przyrostu temperatury.

(12kB)  Termodynamika. Cieplny przepływ energii
6.
Różnicę dwóch liczb sprawdzamy dodając do odjemnika różnicę.

(11kB) matematyka - różnica dwóch liczb

7.
Odjemnik równy jest różnicy odjemnej i różnicy.

(8kB)  matematyka - różnica dwóch liczb

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.