Strona główna na telefon

512. Cieplny przepływ energii

ZadanieIlość wody mierzymy często w metrach sześciennych lub decymetrach sześciennych.

Obliczyć (zmierzyć) ciepło właściwe wody mając do dyspozycji czajnik elektryczny, menzurkę,termometr i zegarek.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadaniaCieplny przepływ energii

pierwsza zasada termodynamiki

temperatura ciała

przyrost temperatury ciała

równowaga termodynamiczna

równowaga cieplna

ciepło

ciepło właściwe substancji

energia

energia wewnętrzna

układ izolowany

moc prądu elektrycznego

moc znamionowa urządzenia elektrycznego

praca prądu elektrycznego

RozwiązanieZałożenia- brak strat energii do otoczenia

- przekaz energii do całego ciała ogrzewanego

- ciało ogrzewane jest jednorodne


1.

Jednostki objętości.
litr równy jest decymetrowi sześciennemu

(14kB) Termodynamika - cieplny przepływ energii 2.
Praca prądu elektrycznego równa jest iloczynowi mocy prądu elektrycznego i czasu przepływu prądu.

(11kB) Termodynamika - cieplny przepływ energii

3.
Energia potrzebna do ogrzania ciała o określony przyrost temperatury to iloczyn ciepła właściwego ciała, masy tego ciała i przyrostu temperatury.

(11kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

4.
Masa ciała to iloczyn gęstości tego ciała i objętości.

(11kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

5.
Nie ma strat energii więc ciepło pobrane do ogrzania ciała równe jest pracy prądu elektrycznego.

(11kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

6.
Porównujemy oba wyrażenia na energię.
Stąd otrzymujemy wyrażenie na ciepło właściwe.

(27kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

7.
Otrzymany wynik może być odległy od podawanych w tablicach.
Najłatwiej sprawdzić to dla wody.
Ciepło właściwe wody jest różne w różnych temperaturach. Często przyjmujemy wartość 4160 dżuli na kilogram i kelwin albo przyjmujemy 4200 dżuli na kilogram i kelwin.

(16kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

8.
Energia pobrana przez ciało to iloczyn ciepła właściwego, masy ciała i przyrostu temperatury.
Masa ciała to iloczyn gęstości i objętości ciała.
9.

Gęstość ciał podawana jest w kilogramach na metr sześcienny.
Praktyczną jednostką objętości jest decymetr sześcienny czyli jedna tysiączna metra sześciennego.

(20kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

10.
Energia pobrana przez ciało to iloczyn ciepła właściwego, gęstości ciała, objętości ciała i przyrostu temperatury ciała.

(13kB)Termodynamika - cieplny przepływ energii

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralknym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?