514. Cieplny przepływ energii

Dana jest masa ciała wykonanego ze znanej substancji. Ciało to zostało ogrzane o ustalony przyrost temperatury.

Jaką ilość energii pobrało to ciało?

Pojęcia potrzebne do rozwiązywania zadań związanych z ogrzewaniem ciał bez zmiany stanu skupienia (bez przejścia fazowego).

Cieplny przepływ energii

ciepło właściwe

energia

energia wewnętrzna

temperatura

przyrost temperatury

równowaga cieplna

Zadanie 1

Dana jest masa ciała wykonanego ze znanej substancji. Ciało to zostało ogrzane o ustalony przyrost temperatury.

Jaką ilość energii pobrało to ciało?

Rozwiązanie

1.

Ilość energii potrzebna do ogrzania ciała równa jest iloczynowi ciepła właściwego ciała, masy ciała i przyrostu temperatury.

(50kB) termodynamika - cieplny przepływ energii

Zadanie 2

Dana jest ciało wykonane ze znanej substancji. Ciało to zostało ogrzane o znana różnicę temperatury w wyniku dostarczenia ustalonej wartości energii.

Jaką masę ma to ciało?

Rozwiązanie

2.

(40kB)  termodynamika - cieplny przepływ energii

Masa ciało równa jest ilorazowi pobranej energii przez ciepło właściwe i przyrost temperatury.

Zadanie 3

Dana jest ciało o masie m wykonane z nieznanej substancji. Ciało to zostało ogrzane o znaną różnicę temperatury w wyniku dostarczenia ustalonej wartości energii.

Jakie jest ciepło właściwe tego ciała?

Rozwiązanie

3.

(38kB) termodynamika - cieplny przepływ energii

Ciepło właściwe obliczymy jako iloraz energii pobranej przez ciało przez masę tego ciała i przez przyrost temperatury.

Zadanie 4

Dana jest ciało o masie m wykonane ze znanej substancji. Ciało to zostało ogrzane w wyniku dostarczenia ustalonej wartości energii.

Jaki będzie przyrost temperatury tego ciała?

Rozwiązanie

4.

(36kB) termodynamika - cieplny przepływ energii

Przyrost temperatury obliczymy dzieląc pobraną przez ciało energię przez ciepło właściwe tego ciała i przez masę tego ciała

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?